Việc ban hành Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. 

Trong Kế hoạch, Sở Công thương Lai Châu yêu cầu việc triển khai cần bám sát Kế hoạch số 1938/KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 1118/KH-SCT ngày 30/9/2019 của Sở Công thương về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Nội dung tuyên truyền gồm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 1938/KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu, Kế hoạch số 1118/KH-SCT ngày 30/9/2019 của Sở Công thương; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến về quyền, nghĩa vụ của công chức, viên chức và người lao động trong công tác về PCTN; các sự kiện, vấn đề Chính trị - Pháp lý - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.

Dương Thái