leftcenterrightdel
 UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu xử lý kiên quyết và dứt điểm các trường hợp vi phạm liên quan đến quy hoạch xây dựng (ảnh internet)

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Một trong những nội dung trọng tâm của Kế hoạch là tăng cường kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và công trình xây dựng theo quy hoạch được duyệt, cấp phép xây dựng bảo đảm chất lượng kiến trúc, cảnh quan và môi trường.

Đặc biệt, xử lý kiên quyết và dứt điểm các trường hợp điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng công trình không đúng với quy hoạch, không phép hoặc xây dựng sai giấy phép.

Về thanh tra, kiểm tra, UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng; kiểm tra, rà soát, đánh giá quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch về kế hoạch tại các đô thị được nâng loại; mở rộng phạm vi hành chính.

Đồng thời, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trật tự xây dựng theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Công bố công khai danh sách xử phạt hành chính đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có vi phạm về trật tự xây dựng trên Công thông tin điện tử của Sở và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư công.

Riêng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, khi phát hiện công trình vi phạm các quy định của pháp luật xây dựng phải kịp thời có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố nơi có công trình xây dựng hoặc Thanh tra Sở Xây dựng để kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Minh Nguyệt