leftcenterrightdel
 UBND huyện Thuận Thành là một trong những đối tượng kiểm tra, điều tra, khảo sát lần này (ảnh internet)

Đoàn kiểm tra và điều tra, khảo sát được thành lập theo lĩnh vực trọng tâm do Bộ Tư pháp lựa chọn.

Đoàn gồm 9 thành viên do ông Lê Đăng Việt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn do Trưởng đoàn phân công. Đoàn có trách nhiệm lập Kế hoạch, tổ chức thực hiện kiểm tra và điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; báo cáo kết quả kiểm tra và điều tra, khảo sát tham mưu cho UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng kiểm tra, điều tra, khảo sát, gồm: Sở Y tế; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND huyện Thuận Thành, UBND huyện Tiên Du và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời gian kiểm tra, điều tra, khảo sát là 60 ngày kể từ ngày công bố Quyết định./.

Minh Nguyệt