Theo đó, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, qua đó, từng bước khắc phục những hạn chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian qua, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; là nhiệm vụ xuyên suốt của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nhằm đáp ứng thực tiễn, yêu cầu khách quan của đời sống kinh tế - xã hội.

Thực hiện nghiêm túc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị và nhân dân  trên địa bàn bằng hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn.

Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho UBND thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực gắn với trách nhiệm cá nhân của từng thành viên theo kết quả của từng lĩnh vực đã được phân công. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở, gắn với việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực tiễn cuộc sống và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội trong từng giai đoạn, địa bàn, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của đối tượng, chú trọng các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, các địa bàn có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phức tạp về an ninh trật tự, các đối tượng đặc thù theo quy định pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật; lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp và tăng thời lượng các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố; phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đình Thuyết