Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện

Ngay sau khi Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (Nghị quyết số 30c/NQ-CP ban hành ngày 8/11/2011), UBDT đã tiến hàng tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ tới toàn thể các vụ, đơn vị thuộc UBDT.   

Căn cứ các nội dung, yêu cầu của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và thực tiễn của UBDT, lĩnh vực công tác dân tộc, UBDT đã ban hành Chương trình tổng thể CCHC của UBDT giai đoạn. Bên cạnh việc bố trí nguồn lực, nhân lực để triển khai thực hiện công tác CCHC, UBDT còn chú trọng công tác theo dõi, đánh giá. Trong các năm 2011 - 2013, do triển khai chưa đồng bộ, nhận thức của các vụ, đơn vị trực thuộc cũng như cơ quan tham mưu trực tiếp về công tác CCHC còn nhiều hạn chế nên chất lượng các báo cáo CCHC của UBDT chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, từ năm 2014, UBDT đã chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo CCHC, thực hiện đúng yêu cầu về thời gian, tiến độ quy định.

Việc triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu về CCHC và phát huy sáng kiến trong công tác CCHC” năm 2019 và công tác thi đua khen thưởng hàng năm về CCHC đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác này của UBDT.

Đáng lưu ý, trong giai đoạn 2011 - 2020, hàng năm UBDT đều ban hành riêng kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của năm hoặc lồng ghép kế hoạch kiểm tra công tác CCHC trong công tác thanh tra hành chính, kiểm tra tổ chức bộ máy, thanh tra việc thực hiện công tác chuyên môn, kiểm tra công chức, công vụ; kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc thực hiện quy chế dân chủ... tổ chức các đoàn kiểm tra CCHC và thực hiện việc tự kiểm tra các vụ, đơn vị theo kế hoạch. Việc kiểm tra công tác CCHC được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và tỷ lệ theo quy định.

Ngoài ra, UBDT xây dựng và ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai tốt công tác thông tin, tuyên truyền CCHC theo giai đoạn, hàng năm tại các vụ, đơn vị trực thuộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chuyên mục phổ biến chủ trương, chính sách về chính sách dân tộc, đưa tin về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC.

Đạt nhiều kết quả nổi bật, đáp ứng yêu cầu đề ra

Do sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nêu trên, đến nay, việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của UBDT đã có nhiều thay đổi, chuyển biến rõ nét, cơ bản đáp ứng được các quy định chung cũng như yêu cầu đề ra.

Trong đó, về cải cách thể chế, UBDT đã khẩn trương ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành Hiến pháp năm 2013 đảm bảo nhanh chóng, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả tới toàn thể hệ thống cơ quan công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam. Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBDT, tập trung vào các nội dung: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý; theo dõi thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, UBDT đã tiến hành rà soát, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc dự thảo các Bộ Luật, Nghị định, Thông tư, các Báo cáo của Thủ tướng Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Ủy ban Dân tộc (ảnh: Minh Nguyệt)

Trong 9 năm qua, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các Bộ, ngành Trung ương và UBDT đã ban hành nhiều Luật, Bộ Luật và hàng trăm văn bản dưới luật liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc. Đây là cơ sở để hệ thống cơ quan công tác dân tộc triển khai thực hiện tốt chính sách dân tộc tới đồng bào, bà con dân tộc thiểu số đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng tiến độ thời gian theo quy định của pháp luật.

Cũng trong 9 năm qua, UBDT đã tổ chức 43 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho 3.240 lượt người (đồng bào dân tộc thiểu số và đội ngũ cán bộ chủ chốt làm công tác dân tộc ở địa phương); chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức 13 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số bằng hình thức sân khấu hóa, phù hợp phong tục, tập quán, thiết thực, hiệu quả, thu hút hơn 6.580 người tham gia…

Bên cạnh đó, về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trong giai đoạn 2011 - 2020, UBDT triển khai thực hiện đơn giản hóa TTHC, phối hợp với vụ, đơn vị chức năng trong dự thảo ban hành 04 Thông tư có quy định TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thực thi đơn giản hoá 7/10 TTHC được giao; huỷ bỏ, bãi bỏ 03 TTHC do chính sách đã hết hiệu lực, hoàn thành 100% kế hoạch đơn giản hoá TTHC theo Nghị quyết 53/NQ-CP. UBDT đã tiếp nhận và giải quyết 1.445 hồ sơ TTHC, nội dung thực hiện TTHC tập trung vào tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xét thi đua khen thưởng và tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc.

UBDT đã công bố 11 TTHC có thực hiện và 01 TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, trong đó có 06 TTHC thực hiện tại UBDT và 05 TTHC thực hiện tại địa phương. Tuy nhiên, từ khi tổ chức triển khai đến nay, UBDT chưa nhận được hồ sơ giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích.

Về tình hình, kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, UBDT có 13 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, trong đó 07 TTHC cấp Trung ương do UBDT thực hiện; 06 TTHC còn lại do địa phương thực hiện.

Đối với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, giai đoạn 2015 - 2020, cơ cấu tổ chức của UBDT được thực hiện theo Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 và Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ. Theo đó, cơ cấu tổ chức của UBDT chỉ có cấp Vụ và tương đương, đơn vị sự nghiệp công lập và cấp Phòng trực thuộc Vụ, không có cấp Tổng cục, Cục, Chi cục trực thuộc. Như vậy, mô hình quản lý nhà nước về công tác dân tộc dần đi vào ổn định và từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, UBDT đã triển khai kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia. Đã ban hành mã định danh của các đơn vị thuộc UBDT, danh mục các văn bản chỉ gửi điện tử trên trục liên thông theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, 100% các văn bản đi, đến UBDT đều được số hóa và cập nhật trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Ngoài ra, về công tác cải cách tài chính công; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của UBDT cũng đạt được những kết quả nhất định.

UBDT đánh giá, trong giai đoạn 2011 - 2020, công tác CCHC đã được triển khai đồng bộ, thống nhất. Đồng thời, đẩy mạnh công tác CCHC, tham mưu kịp thời cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật. Việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành CCHC gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị… Qua đó, góp phần quan trọng vào những kết quả nổi bật mà UBDT đã đạt được trong giai đoạn vừa qua./.

Minh Nguyệt