leftcenterrightdel
 Ninh Bình yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh tra doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, thanh tra doanh nghiệp không quá 1 lần/năm. Việc thanh tra, kiểm tra phải đúng thẩm quyền, đúng quy trình, nội dung kế hoạch, tránh chồng chéo, không gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra thực thi công vụ, chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ cương, chấp hành giờ giấc hành chính, quy tắc ứng xử, việc giải quyết công việc và thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các vi phạm của tập thể và cá nhân.

Cần xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm trong thực thi công vụ của các cán bộ, công chức, viên chức; ngăn ngừa những việc làm sai trái, tiêu cực, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó, chấn chỉnh công tác quản lý; thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nghiêm cấm tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

Ngoài ra, thực hiện cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của các hội trong phòng, chống tham nhũng./.

Dương Thái