Đồng thời, việc tuyên truyền pháp luật về PCTN phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN; đảm bảo tính khả thi, kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gồm: Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN; ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi  hành, trọng tâm là các quy định mới về hành vi tham nhũng, PCTN trong khu vực ngoài Nhà nước; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN; mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính…

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo báo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, tạp chí.

Mặt khác, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa – nhất là văn hóa truyền thống; tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Ngoài ra, cần lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn. Tuyên truyền, phổ biến, giáo ục pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân với những hình thức, như: Thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư…

Trong đó, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh: Tổ chức các Hội nghị triển khai quán triệt Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PCTN; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN của các Sở, ban, ngành và địa phương, nhất là cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu vùng sa; tổ chức Hội nghị toàn tỉnh biểu dương người tốt, việc tốt trong PCTN./.

Dương Thái