leftcenterrightdel
Phối hợp quản lý chặt chẽ chất lượng công trình, an toàn - vệ sinh lao động trong thi công xây dựng 
Qua thực tế kết quả kiểm tra, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình, an toàn trong thi công xây dựng và bảo đảm vệ sinh môi trường; đặc biệt trong bối cảnh thời gian tới sẽ có nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành hoặc có hiệu lực thi hành. Đối tượng là các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng, các ban quản lý dự án và phòng quản lý đô thị của các quận, huyện, thị xã... trên địa bàn TP.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng, ATVSLĐ tại các công trình đang triển khai thi công, qua đó, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh các các chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan trong việc tuân thủ quy định của pháp luật. Phối hợp với Bộ Xây dựng, các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, thanh tra xây dựng, phòng quản lý đô thị các quận, huyện, thị xã... trong công tác kiểm tra. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo phân cấp và nhiệm vụ được quy định tại các văn bản của Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, đặc biệt với các phòng thí nghiệm đặt trạm thí nghiệm tại hiện trường các dự án; qua đó, hướng dẫn việc thực hiện theo các quy định pháp luật mới ban hành. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Bộ Xây dựng, các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các phòng quản lý đô thị... trong công tác kiểm tra chất lượng công trình theo quy định.

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn thống nhất về nguyên tắc với báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng và yêu cầu các sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ, quy định của pháp luật, tăng cường, phối hợp chặt chẽ trong quản lý nhà nước, bảo đảm thực hiện tốt việc quản lý về chất lượng công trình, ATVSLĐ trong thi công xây dựng, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả các quy định của pháp luật và TP.

H.T