Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Trong “Năm dân vận chính quyền” 2019, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước các cấp đã được cụ thể hóa và gắn với các hoạt động công tác dân vận, được các cấp ủy Đảng, chính quyền các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Quảng Bình tổ chức triển khai phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các nội dung triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” đều gắn với việc tập trung chỉ đạo, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Đồng thời, các cấp chính quyền đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền, trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Một số đơn vị có cách làm hay trong chỉ đạo, triển khai xây dựng mô hình, xây dựng quy trình cụ thể, đề ra giải pháp, biện pháp có hiệu quả trong huy động sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của các hệ thống chính trị. Đặc biệt, đã tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện mô hình điểm, rút kinh nghiệm để nhân rộng trên toàn tỉnh.

Thực hiện gắn kết giữa công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của dân vận phù hợp với tình hình thực tế và các đối tượng liên quan. Kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình quản lý, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước; thực hiện hiệu quả việc thực hành dân chủ gắn với kỷ cương xã hội, chủ động đối thoại giữa người đứng đầu của cơ quan nhà nước với các tổ chức, cá nhân nhằm giải quyết thấu đáo các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, “Năm dân vận chính quyền” 2019 đã được các cấp ủy đảng, chính quyền đăc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội. Nhất là việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu sổ, vùng sâu, vùng xa, khu vực đặc biệt khó khăn.

Tiếp 2.027 lượt công dân

Đáng chú ý, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài được các cấp, các ngành quan tâm và từng bước nâng cao chất lượng. Đã triển khai nhiều giải pháp, nâng cao hiệu quả tiếp công dân để kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng, hợp pháp của công dân.

Trong năm 2019, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 2.027 lượt công dân, so với cùng kỳ năm trước giảm 171 lượt. Tiếp nhận 1.913 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Kết quả xử lý, đã chuyển các cơ quan có thẩm quyền, trả lại đơn, hướng dẫn cho công dân, lưu đơn nặc danh, mạo danh, sao chụp chữ ký, đơn trùng 1.596 đơn. Thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các ngành trong tỉnh là 344 đơn. Các ngành, các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình đã giải quyết được 273/344 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 79,4%.

Ngoài công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cấp, các ngành tỉnh Quảng Bình còn triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo điều kiện để mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh.

Năm 2020, cùng với việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc các mục tiêu, quan điểm về công tác dân vận trong tình hình mới…; các cấp ủy đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng trong tỉnh với nhân dân gắn với tổ chức đối thoại của thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Nhân dân. Tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tâm tư các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với công nhân lao động, dân tộc, tôn giáo, thanh niên, sinh viên… để kịp thời chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, vấn đề bức xúc chính đáng của Nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền; hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp phức tạp, kéo dài./.

Minh Nguyệt