Ngày 11/02/2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; nhằm nắm bắt tình hình triển khai hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác này. Mặt khác, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC và báo cáo các cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, có biện pháp xử lý đối với những trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Về phạm vi, sẽ kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC tại một số sở, ban ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn ra trong thời gian từ đầu năm 2020 đến thời điểm kiểm tra.

leftcenterrightdel
 Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi  đáp ứng nhu cầu của tổ chức, công dân (ảnh minh họa)

Cùng với đó, sẽ kiểm tra đột xuất thực tế hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC trên một hoặc nhiều lĩnh vực đã và đang diễn ra tại thời điểm tổ chức kiểm tra đối với cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo các nội dung được quy định tại Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh (trừ các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh).

Đối với kiểm tra định kỳ, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và chỉ đạo của UBND tỉnh về Bộ phận Một cửa. Thời gian thực hiện từ Quý II – đầu Quý IV/2020

UBND huyện chủ trì, tổ chức kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn (có thể lồng ghép, kết hợp với công tác kiểm tra hoạt động cải cách hành chính) theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND và chỉ đạo của UBND tỉnh về Bộ phận Một cửa. Thời gian thực hiện, hoàn thành và báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 10/11/2020.

Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức kiểm tra đột xuất đối với một hoặc nhiều lĩnh vực thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của một số cơ quan, đơn vị, địa phương khi có phản ánh, kiến nghị trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC hoặc qua phản ánh của các cơ quan thông tin báo chí./.

Minh Nguyệt