Theo đó, hoạt động tuyên truyền BHXH phải lấy đối tượng được tuyên truyền làm trung tâm; chú trọng đối tượng là cán bộ, đảng viên; trong nhóm đối tượng được tuyên truyền là nhân dân đặc biệt chú trọng lao động là nông dân, lao động khu vực phi chính thức. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND cấp huyện, cấp xã; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cấp ở cơ sở, địa phương đối với công tác tuyên truyền BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò quan trọng, ý nghĩa to lớn, lợi ích lâu dài của BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời nắm vững những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH. 

Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách BHXH nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách BHXH hướng đến BHXH toàn dân. 

Cơ quan tổ chức tổ chức thực hiện chính sách BHXH có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền BHXH giai đoạn và hằng năm trên cơ sở kế hoạch của BHXH Việt Nam được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phê duyệt; chú trọng thực hiện tuyên truyền thường xuyên nhằm tiếp cận, vận động, thuyết phục người dân chủ động tham gia BHXH. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên tuyên truyền, nhân viên đại lý thu BHXH trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, xử lý vi phạm với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành Luật BHXH. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả Kế hoạch theo từng giai đoạn, trao đổi, học tập kinh nghiệm thuộc lĩnh vực của ngành. 

Công tác tuyên truyền được đổi mới chuyển từ chú trọng tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật sang tuyên truyền sâu về lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách của chính sách BHXH nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện chính sách BHXH. Tăng cường cách tiếp cận tuyên truyền BHXH dựa trên nền tảng công nghệ song song với hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực tiếp đến các nhóm đối tượng thông qua việc tổ chức hội nghị, tập huấn, tọa đàm, đối thoại, tư vấn trực tiếp và các cuộc thi, hội thi. Phối hợp đồng bộ các hình thức tuyên truyền trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường tuyên truyền thông qua mạng xã hội thông qua việc liên kết giữa các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, Fanpage của địa phương với trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh, các phương tiện công cộng... để tạo hiệu ứng lan tỏa các thông điệp truyền thông.

Giải pháp tiếp đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ tăng cường hợp tác tuyên truyền với các cơ quan thông tấn báo chí: Duy trì, đổi mới các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề và các bài viết, phóng sự, tin tức, tổ chức tọa đàm, các chương trình phát thanh, truyền hình thực tế, trực tiếp trên Đài PTTH tỉnh, Đài PTTH các huyện, thị xã, thành phố; các thông tin, văn bản quy định về chính sách BHXH trên hệ thống đài truyền thanh xã phường đảm bảo phát sóng, phát thanh thường kỳ… Đổi mới về phương pháp tuyên truyền BHXH: Kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền thường xuyên và tuyên truyền theo chiến dịch. Ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách BHXH. Tăng cường phương pháp tuyên truyền đa chiều, kết hợp, dựa trên bằng chứng thay vì một chiều, đơn lẻ. 

Chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyền truyền BHXH; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH. 

Hằng năm tổ chức tháng vận động triển khai BHXH toàn dân nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH; tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia BHXH cho người lao động. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền BHXH hằng năm và từng giai đoạn. Căn cứ kế hoạch tuyên truyền BHXH của BHXH Việt Nam theo từng giai đoạn đã được Bộ Lao động - TB & XH phê duyệt, Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền BHXH hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng phải chú trọng hình thức kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm rõ ràng về BHXH như: trốn đóng, nợ BHXH; trục lợi BHXH; tham gia không đủ số đối tượng thuộc diện bắt buộc phải tham gia; tham gia các chế độ BHXH không đúng mức quy định. Phối hợp xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn./.

Dương Thái