Theo đó, BHXH tỉnh rà soát, xác định lại cụ thể các đối tượng thuộc diện được truy thu BHXH bắt buộc theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và BHXH Việt Nam.

Cụ thể, đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập, BHXH tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chủ động thực hiện công tác thông tin tuyên truyền và đôn đốc thực hiện việc truy thu BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố để xác định cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong việc truy thu BHXH bắt buộc theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc sử dụng lao động và thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động.

Ngoài ra, với những nội dung cần chỉ đạo, giải quyết nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BHXH trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tham mưu, đề xuất kịp thời với UBND tỉnh./.

PV