Thực hiện Thông báo số 1709-TB/TU ngày 18/3/2020 của Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch CoVid-19, UBND tỉnh đang gấp rút xây dựng Kế hoạch phong tỏa, cách ly 01 địa phương cấp huyện để phòng chống dịch bệnh CoVid-19 trong tình hình mới. Theo đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện có hiệu quả khi tình huống cấp bách xảy ra.

Các sở, ngành, đơn vị bao gồm Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Y tế, Công thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Trung tâm truyền thông tỉnh căn cứ nội dụng dự thảo, kế hoạch phong tỏa, cách ly 01 địa phương cấp huyện của UBND tỉnh tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình khẩn trương xây dựng kế hoạch ứng phó.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị trong kế hoạch của mình phải nêu rõ, cụ thể các công việc khi xảy ra tình huống phải cách ly 01 huyện, phân công người chịu trách nhiệm chỉ huy chung và người chịu trách nhiệm các lĩnh vực./.

Dương Thái