Căn cứ Công văn số 40/UBND-BCĐ ngày 14 tháng 02 năm 2020 của UBND phường Yên Hòa về việc rà soát, lập danh sách các trường hợp người đến hoặc trở về từ Trung Quốc, các nơi có ổ dịch Covid – 19 đang hoạt động theo Thông báo của Bộ Y tế, Văn phòng Thanh tra Chính phủ đề nghị các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ thực hiện việc tổ chức tuyên truyền và thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung tại Thông báo số 42/TB-VP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Thanh tra Chính phủ về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid – 19 gây ra. 

Đồng thời, các cục, vụ, đơn vị có trách nhiệm lập danh sách các trường hợp người đến hoặc trở về từ Trung Quốc, các nơi có ổ dịch Covid – 19 đang hoạt động, người tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Các đơn vị bỏ sót không lập danh sách các đối tượng nêu trên, nếu để xảy ra lây nhiễm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                               Dương Thái