Ngày 13/12/2019, BHXH thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 5550/BHXH-CĐBHXH về việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và cập nhật dữ liệu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT. Việc này nhằm bảo đảm quyền lợi và thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, BHYT đối với người lao động.

Theo đó, BHXH thành phố Hà Nội đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố thực hiện việc tạo lập và cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gđbhyt.baohiemxahoi.gov.vn.

Đồng thời, cập nhật kịp thời dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT ngay sau khi kết thúc lần khám bệnh hoặc kết thúc đợt điều trị nội trú đối với người bệnh.

Bên cạnh đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn tiếp tục thực hiện Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 20/12/2017 quy định viện trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý & thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT và Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định chi tiết thi hành Luật BHXH, Luật An toàn vệ sinh Lao động thuộc lĩnh vực y tế của Bộ Y tế; các văn bản số 480/BHXH-CĐBHXH ngày 28/2/2019, số 841/BHXH-CĐBHXH ngày 20/3/2019 và số 1857/BHXH-CĐBHXH ngày 20/5/2019 BHXH thành phố Hà Nội đã ban hành gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội để thực hiện và phối hợp thực hiện./.

Minh Nguyệt