Mới đây, Bộ GDĐT đã ban hành Văn bản số 4053/BGDĐT-TTr hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020 đối với cơ sở giáo dục ĐH, trường sư phạm (sau đây gọi chung là trường). Trong đó, Bộ yêu cầu các trường thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Tiếp công dân; Chỉ thị 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ GDĐT tạo về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục… và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đồng thời, rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản, quy định về thanh tra nội bộ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng, các văn bản thuộc thẩm quyền của trường theo quy định pháp luật (đặc biệt Quy chế tổ chức, hoạt động của trường) làm cơ sở để tổ chức, điều hành hoạt động trường và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020, Bộ GDĐT yêu cầu các trường kiện toàn về tổ chức, đội ngũ cán bộ thanh tra nội bộ. Cụ thể, Giám đốc/Hiệu trưởng các trường (gọi chung là Hiệu trưởng) hoàn thiện vị trí việc làm của thanh tra nội bộ. Trên cơ sở đó, bố trí đội ngũ đáp ứng vị trí việc làm theo đúng quy định tại Điều 6 Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT; ban hành quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ của đơn vị mình.

Mặt khác, xây dựng, kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên thanh tra nội bộ bảo đảm tiêu chuẩn tại Điều 3 Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 31/2014/TT-BGDĐT ngày 16/9/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT).

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa, nguồn internet

Đáng chú ý, về xây dựng kế hoạch và lựa chọn đối tượng thanh tra, cùng với công tác thanh tra các điều kiện chuẩn bị tự chủ cơ sở giáo dục ĐH theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Hiệu trưởng các trường ĐH, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm chỉ đạo Phòng/Ban thanh tra nội bộ xây dựng Kế hoạch thanh tra năm học chú trọng thanh tra việc xây dựng và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Trường (Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính, Quy chế, quy trình quản lý nội bộ…); việc duy trì các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH; việc liên kết đào tạo; việc quản lý, in phôi, cấp, phát văn bằng, chứng chỉ.

Đối với ĐH Quốc gia và ĐH vùng, cần lựa chọn thanh tra trách nhiệm quản lý của thủ trưởng đơn vị, nhiệm vụ cụ thể của một số trường thành viên cũng như đơn vị trực thuộc; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tự chủ của các đơn vị trực thuộc, việc đảm bảo các điều kiện mở ngành, duy trì ngành đào tạo; việc tuyển sinh, đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ; việc thực hiện tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; việc nghiên cứu khoa học; xây dựng cơ bản; việc duy trì các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học; việc liên kết đào tạo; việc quản lý, in phôi, cấp, phát văn bằng, chứng chỉ,...

Theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, hoạt động thanh tra nội bộ được thực hiện theo hai hình thức, gồm: Thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất. Trong đó, kịp thời tổ chức thanh tra đột xuất các nội dung phản ánh của dư luận, phương tiện thông tin đại chúng về các tiêu cực, sai phạm trong giáo dục và đào tạo. Ngoài ra, các trường phải phối hợp tổ chức hoặc thực hiện hoạt động thanh tra thi trung học phổ thông quốc gia đúng quy định, sát thực tế, bảo đảm chất lượng, hiệu quả khi được giao hoặc trưng tập.

Cùng với công tác thanh tra, Bộ GDĐT còn yêu cầu các Phòng/Ban thanh tra nội bộ hoặc cán bộ chuyên trách công tác thanh tra nội bộ của trường giúp Hiệu trưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của cơ quan thanh tra nhà nước hoặc của Hiệu trưởng theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Riêng về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các trường phải bố trí địa điểm tiếp công dân tại vị trí thuận lợi, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất của địa điểm tiếp công dân; Phòng/Ban thanh tra nội bộ hoặc cán bộ chuyên trách công tác thanh tra nội bộ thực hiện trực, tiếp công dân thường xuyên và thông báo công khai lịch tiếp công dân của Lãnh đạo trường theo quy định. Việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo đúng các quy định pháp luật. Đặc biệt, xử lý kịp thời các vụ việc có tính chất phức tạp; các vụ việc có liên quan thuộc trách nhiệm quản lý của trường; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, không để tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị theo quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo đúng hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 4145/BGDĐT-TTr ngày 24/8/2016 về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Minh Nguyệt