Kiện toàn đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh, kiểm tra

Trên đây là một trong những nhiệm vụ chung của ngành Giáo dục tỉnh Hà Nam được Sở GDĐT nêu rõ tại văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020.

Cụ thể, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; các phòng GDĐT huyện/thành phố quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 2018, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Luật Giáo dục 2019; tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị định số 42/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT của Bộ GDĐT và các văn bản pháp luật có liên quan...

Đặc biệt, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn về công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020 phù hợp với tình hình giáo dục của địa phương, đơn vị; rà soát, tiếp tục triển khai, tổng kết đánh giá việc thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020” theo Quyết định số 4405/QĐ-SGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Kế hoạch số 168a/KH-SGDĐT ngày 07/02/2018 của Sở GDĐT.

Đáng chú ý, Sở GDĐT giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn, chức năng Sở hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở theo Luật Thanh tra, bố trí đủ lực lượng Thanh tra Sở trên cơ sở các vị trí cần có để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Thanh tra tỉnh bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho công chức Thanh tra Sở và các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Tương tự, Phòng GDĐT huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện, Thanh tra Sở cơ cấu đủ đội ngũ chuyên viên phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, cộng tác viên kiểm tra của Phòng GDĐT; bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho công chức Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc.

Ngoài ra, các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; các phòng GDĐT huyện/thành phố tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên thanh tra giáo dục (CTVTTGD) theo quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BGDĐT ngày 14/11/2016 của Bộ GDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ CTVTTGD. Công nhận CTVTTGD theo quy định tại Thông tư số 54/2012/TT-BGDDT ngày 21/12/2012 của Bộ GDĐT quy định về CTVTTGD và Thông tư số 31/2014/TT-BGDĐT ngày 16/9/2014 của Bộ GDĐT. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho đội ngũ quản lý các cơ sở giáo dục, CTVTTGD, cộng tác viên công tác kiểm tra đầu năm học.

Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra phải phù hợp tình hình thực tế

Đối với việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, theo hướng dẫn của Sở GDĐT, nội dung thanh tra, kiểm tra cần trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo dục theo Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT của Bộ GDĐT. Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra phù hợp tình hình thực tế và công tác quản lý nhà nước về giáo dục của địa phương, đơn vị; tập trung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị.

Trong đó, đối với giáo dục mầm non, tập trung thanh tra, kiểm tra việc tổ chức mạng lưới trường lớp, thực hiện chế độ chính sách đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Đối với giáo dục phổ thông, tập trung thanh tra, kiểm tra việc triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; công tác tuyển sinh đầu cấp; việc đánh giá xếp loại học sinh các lớp cuối cấp.

Mặt khác, trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra cần nêu cụ thể nội dung, đối tượng, thời gian, đơn vị phối hợp; có phương án dự phòng để thanh tra, kiểm tra đột xuất khi cần thiết; điều chỉnh kế hoạch thanh tra, xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin phản ánh của dư luận, phương tiện thông tin đại chúng về các tiêu cực, sai phạm trong giáo dục và đào tạo; kịp thời tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất các nội dung theo chỉ đạo của cấp trên và xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định.

Sở GDĐT giao Thanh tra Sở là đầu mối phối hợp với các phòng chức năng của Sở, các phòng GDĐT huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý. Khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chú ý tích hợp nhiều nội dung kiểm tra tại một đơn vị nhằm tránh chồng chéo về nội dung, đối tượng kiểm tra. Không thanh tra, kiểm tra quá 02 lần trong một năm học đối với một đơn vị (trừ các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất hoặc cấp trên giao).

Bên cạnh việc xây dựng, tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; các phòng GDĐT huyện/thành phố tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật./.

Minh Nguyệt