Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-BHXH ngày 12/7/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc sửa đổi quy định trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-BHXH ngày 12/01/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-BHXH.

Cụ thể, sửa đổi Điều 10 về trang phục: “Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được cấp trang phục, bao gồm: Quần áo thu đông, áo sơ my dài tay, quần xuân hè, áo xuân hè ngắn tay, áo xuân hè dài tay, juyp, giầy da, ca ra vát, dây thắt lưng, cặp tài liệu, biển tên, mũ kêpi, cành tùng, cầu vai.”

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/11/2019./.

PV