Cụ thể, ngày 16/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Thông báo số 671/TB-UBND thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Khuy, địa chỉ khu phố Phước Điền, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vụ việc khiếu nại của bà Đinh Thị Khuy đã được Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 (bà Đinh Thị Khuy đã nhận được Quyết định nêu trên vào ngày 05/11/2014 theo Biên bản làm việc của Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện Đất Đỏ). Tuy nhiên, đến ngày 27/5/2019, bà Khuy mới có đơn khiếu nại gửi đến UBND tỉnh yêu cầu xem xét giải quyết.

Căn cứ Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định về thời hiệu khiếu nại: "Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính".

Như vậy, theo các quy định nêu trên thì thời hạn khiếu nại của bà Đinh Thị Khuy đã hết. Do đó, căn cứ tại Khoản 6 Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Khuy không đủ điều kiện thụ lý giải quyết.

Cũng trong thời gian này, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Thông báo số 677/TB-UBND thông báo thụ lý giải quyết đơn khiếu nại lần 2 của bà Nguyễn Thị Sen, địa chỉ: số 227/10, đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, thành phố Vũng Tàu.

Nội dung khiếu nại quyết định số 8305/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư 10 ha trong 58 ha, phường 10. Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu đã giải quyết lần đầu tại quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 08/7/2019.

Thông báo số 678/TB-UBND thông báo thụ lý giải quyết đơn khiếu nại lần 2 của ông Nguyễn Minh Trí, địa chỉ số 213 đường Cách Mạng Tháng 8, tổ 1, khu phố 4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nội dung khiếu nại Công văn số 3221/UBND-VP ngày 10/5/2019 của UBND thành phố Bà Rịa về việc trả lời nội dung đề nghị cấp GCN.QSDĐ của ông Nguyễn Minh Trí và Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 5773/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa.

Thông báo số 679/TB-UBND thông báo thụ lý giải quyết đơn khiếu nại lần 2 của bà Trần Thị Ngọc Mơ, địa chỉ: số 28A, đường Hải Đăng, phường 2, thành phố Vũng Tàu. Nội dung khiếu nại văn bản số 397/UBND-TNMT ngày 21/01/2019 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc trả hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Ngọc Mơ, đất tọa lạc tại phường 2; Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu đã giải quyết khiếu nại lần đầu tại quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 23/8/2019.

Thông báo số 680/TB-UBND thông báo thụ lý giải quyết đơn khiếu nại lần 2 của ông Nguyễn Công Trung, địa chỉ: số PA1101, chung cư DIC Phoenix, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. Nội dung khiếu nại biên bản vi phạm hành chính số 02/BB-VPHC ngày 31/5/2019 của Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao do có hành vi sử dụng trái phép di tích lịch sử văn hóa (Di tích Bạch Dinh, thành phố Vũng Tàu); Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã giải quyết lần đầu tại quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 07/8/2019.

 Đình Thuyết