Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Cụ thể, đối với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo, giám sát Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả: Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” đã được NHNN Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt; Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt.

Nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động của các QTDND đảm bảo ổn định, lành mạnh phù hợp với các quy định của pháp luật và định hướng phát triển chung của hệ thống QTDND. Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý QTQND yếu kém theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động của các QTDND nhằm đảm bảo duy trì tính ổn định trong thời gian tới (Ảnh: Minh họa, nguồn Iternet)

Là đầu mối tổng hợp những khó khăn, vướng mắc; chủ động báo cáo tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn.

Văn bản cũng yêu cầu Liên minh Hợp tác xã tỉnh tăng cường công tác đào tạo, hỗ trợ kinh phí đào tạo cho cán bộ các QTDND học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý để đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới.

Công an tỉnh, tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động của các QTDND, duy trì an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; chỉ đạo Công an các cấp hỗ trợ, phối hợp với cơ quan chức năng trong việc thu hồi vốn, tài sản của các QTDND theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó Văn bản cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tích cực, chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh trong việc giám sát, hỗ trợ QTDND trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả: Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”, Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt; kịp thời xử lý các QTDND yếu kém, cán bộ QTDND vi phạm pháp luật và các vấn đề nảy sinh trong quá trình củng cố, chấn chỉnh để giúp các QTDND yếu kém khắc phục khó khăn, tồn tại; chỉ đạo kịp thời các cơ quan chức năng trên địa bàn trong việc thu hồi nợ, tài sản của QTDND do bị khách hàng chây ỳ trả nợ hoặc những cán bộ QTDND vi phạm pháp luật chiếm đoạt vốn và tài sản của QTDND.

Tăng cường, chủ động công tác tuyên truyền đến người dân và thành viên QTDND về mục đích hoạt động của QTDND trên địa bàn; ngăn ngừa và đấu tranh với các thông tin sai lệch, gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo chính quyền các cấp xã, phường, thị trấn nơi các QTDND đặt trụ sở và là địa bàn hoạt động của QTDND tăng cường công tác quản lý nhà nước về nhân sự làm việc tại các QTDND, ngăn ngừa các vi phạm, rủi ro đạo đức. Quan tâm, hỗ trợ cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho QTDND nhằm đảm bảo QTDND hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.

Đình Thuyết