Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện bố trí ngay địa điểm tiếp công dân thuận lợi, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ việc tiếp công dân (đối với đơn vị chưa bố trí). Bên cạnh đó, bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức làm công tác tiếp dân (nhất là ở cấp cơ sở), phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của công dân. Tiếp dân phải gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của công dân; phân loại nội dung để xác định thẩm quyền giải quyết, phân công cơ quan chuyên môn lên kế hoạch giải quyết; xem trọng và kiên trì đối thoại, hòa giải, tuyên truyền, thuyết phục để chấm dứt vụ việc ngay từ khi mới phát sinh khiếu nại, tố cáo, tranh chấp. Việc tiếp công dân phải lập sổ ghi chép đầy đủ thông tin, thường xuyên cập nhật, kiểm tra, giám sát, báo cáo thống kê kết quả tiếp công dân; công khai thông tin, ngày, giờ, lịch tiếp công dân của Thủ trưởng, Chủ tịch UBND quận, huyện và công khai thông tin kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai (đặc biệt trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), tài nguyên, môi trường, xây dựng... Phải công khai, minh bạch trong việc thực hiện dự án, chế độ chính sách liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, tái định cư; kiên quyết thu hồi đất đã giao, đã cho thuê không đúng đối tượng, không sử dụng đúng thời gian quy định hoặc sử dụng không có hiệu quả, sử dụng sai mục đích; đồng thời, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, các trường hợp tham nhũng, tiêu cực (nếu có).

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở khi mới phát sinh, nhất là những vụ việc đông người phải tổ chức đối thoại, giải quyết dứt điểm nhằm hạn chế đơn thư vượt cấp và đông người; tập trung giải quyết kịp thời và thông báo kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri do cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân chuyển đến; đồng thời, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị giám sát, nhất là việc giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố trong quá trình được giao tham mưu, đề xuất, dự thảo văn bản trình Chủ tịch UBND thành phố xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ quy trình, các bước, gửi kèm đầy đủ hồ sơ theo các quy định của pháp luật; quá trình xác minh phải sâu xác thực tế, tiếp nhận thông tin, làm việc, lấy ý kiến của các bên có liên quan theo đúng quy định.

Ngoài ra, Công an thành phố tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giái thích cho nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các đối tượng kích động, lôi kéo khiếu nại đông người, lợi dụng khiếu nại để gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.

Đình Thuyết