Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác tiếp nhận, phân loại xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho nhân dân về chính sách pháp luật đối với công tác tiếp nhận, phân loại xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân; quyền, nghĩa vụ của công dân và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng làm công tác tiếp nhận, phân loại xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Kế hoạch đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, phục vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trong hoạt động tiếp nhận, phân loại xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại đơn vị mình phụ trách; chú trọng giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, tham nhũng. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, có cơ chế, chính sách khuyến khích người dân đấu tranh, tố giác tội phạm; bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người đấu tranh, tố giác tội phạm, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sát định kỳ và đột xuất tại các đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố để kịp thời phát hiện những vi phạm, hạn chế; thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp liên ngành để công tác phối hợp, trao đổi, xử lý thông tin về tội phạm được tốt hơn, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan tâm đào tạo, bồi duỡng, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, nhất là về công tác tiếp nhận, phân loại xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố cho cán bộ các cơ quan liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện công tác này.

Để kế hoạch được triển khai có hiệu quả, lan tỏa sâu rộng đến các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chức năng liên quan, Công an tỉnh được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, định kỳ tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả về Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy).

Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ guốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, tệ nạn xã hội; giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong việc động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, cung cấp thông tin tố giác các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; Qua đó, giúp các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định tình hình ANTT ở địa phương, đơn vị.

Đình Thuyết