Theo đó, nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, Sở Nội vụ TP Cần Thơ đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc theo quy định trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán; không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. 

Sở Nội vụ yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp chỉ đạo, quản lý, giám sát chặt chẽ thái độ ứng xử, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; nhất là cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, các cơ quan liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, phân công, bố trí lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức đảm bảo thực hiện giải quyết đúng, kịp thời thủ tục hồ sơ hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trễ hẹn trả hồ sơ thủ tục hành chính trước và sau Tết Nguyên đán hoặc để người dân, tổ chức, doanh nghiệp phải chờ đợi, đi lại nhiều lần để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý chủ động tăng cường, quán triệt tổ chức tự kiểm tra về giờ giấc làm việc, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền quản lý cấp trên và Chủ tịch UBND Thành phố khi để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, phải xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm theo đúng quy định và kịp thời báo cáo cụ thể về Sở Nội vụ để báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố.

Đình Thuyết