Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 2614/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần du lịch sinh thái Long Hải với tổng số tiền là 312.000.000 đồng (Ba trăm mười hai triệu đồng chẵn).

Nội dung vi phạm hành chính: Không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định; Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 10 lần trở lên...

Ngoài hình thức phạt tiền, UBND tỉnh còn có hình thức phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của Công ty trong 06 tháng đối với hành vi tại điểm a khoản 2 nêu trên kể từ ngày nhận Quyết định là ngày 04 tháng 10 năm 2019. Công ty chỉ được phép hoạt động trở lại khi đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận đã khắc phục xong hậu quả.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trong thời hạn do người người có thẩm quyền ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đình Thuyết