Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6888/VPCP-V.I ngày 02/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền” 2019, ngày 10/9/2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản số 5017/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về việc kiểm tra rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh đông người phức tạp, kéo dài; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, nổi cộm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Đồng thời, nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, bảo đảm ổn định tình hình chính trị - xã hội, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Riêng Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với người dân, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, giải quyết kịp thời những KNTC, kiến nghị, phản ánh của người dân từ khi mới phát sinh tại cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý ngay những tồn tại, hạn chế, sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước.

Mặt khác, tổ chức triển khai giải quyết nghiêm túc, triệt để các vụ việc KNTC đã có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết, không để vụ việc kéo dài, gây bức xúc cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ dân vận chính quyền trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết KNTC, nhất là việc giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài./.

Minh Nguyệt