leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Intenet 

Theo đó, trong Quý III/2018, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã thanh tra, kiểm tra 23 cuộc, tại 23 đơn vị. Lũy kế 9 tháng năm 2018 là 74 cuộc tại 74 đơn vị.

Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào công tác quản lý tài chính, kế toán tài sản nhà nước; đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu đối với các dự án mua sắm hàng dự trữ quốc gia; mua gạo dự trữ quốc gia và đầu tư xây dựng cơ bản;

Đặc biệt, Tổng cục DTNN tập trung kiểm tra về chất lượng hàng hóa dự trữ quốc gia, công tác xuất hàng cứu trợ, công tác quản lý, sử dụng vốn, phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia...

Qua thanh tra, kiếm tra đã chấn chỉnh kịp thời những tồn tại để các đơn vị hoàn thiện tốt hơn công tác quản lý hàng dự trữ theo quy định góp phần chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong hệ thống DTNN./.

Lan Anh