leftcenterrightdel
 Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình năm 2021 được công khai. (Ảnh: Hoàng Minh)

Thành phần tham gia tiếp công dân định kỳ, gồm có: Chủ tịch UBND tỉnh – chủ trì; Chánh Thanh tra tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan. Ngoài ra, mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Ban Tiếp công dân tỉnh.

Riêng việc tiếp công dân đột xuất được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013; thời gian, địa điểm, thành phần tham gia tiếp do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Về việc triển khai thực hiện, Quyết định nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân theo thời gian trên. Trường hợp nếu vào ngày tiếp công dân trên, Chủ tịch UBND tỉnh dự họp các cuộc họp của Bộ, ngành Trung ương hoặc cuộc họp của Tỉnh ủy hoặc giải quyết các công việc đột xuất… thì sẽ chuyển sang tiếp vào ngày làm việc kế tiếp liền kề.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan chuẩn bị nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Ban Tiếp công dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, giấy mời các thành phần tham gia tiếp cũng như các điều kiện phục vụ khác.

Việc công khai kế hoạch và lịch tiếp công dân lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trong năm 2021 nhằm thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân./.

Hoàng Minh