Tổ chức hiệu quả và đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp công dân, thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện “nói đi đôi với làm”; xác định thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; lấy hiệu quả của công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác của thủ trưởng đơn vị và cán bộ, công chức; mở rộng các kênh lắng nghe, tổ chức tốt công tác đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với dân, góp phần giải tỏa bức xúc, hoài nghi trong Nhân dân.

Thực hiện công khai, minh bạch kết quả giải quyết đơn thư, KNTC của công dân. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc bức xúc, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong công tác đối thoại, giải quyết KNTC. Tăng cường các hoạt động nắm tình hình Nhân dân, tập trung chỉ đạo quyết liệt, từng bước giải quyết dứt điểm, kịp thời các vấn đề người dân đang quan tâm, bức xúc, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài; không để xảy ra tình trạng các đoàn khiếu kiện thuộc thẩm quyền của các địa phương lên cấp trên.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm những hành vi xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của Nhân dân; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hiệu quả và đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân theo Kết luận số 116-KL/TU ngày 09/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và lắng nghe, giải quyết ý kiến, kiến nghị của Nhân dân".

leftcenterrightdel
Một số địa phương tại Bắc Giang thí điểm mô hình Chính quyền thân thiện bước đầu đem lại hiệu quả. Ảnh: baobacgiang 

Triển khai thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai những nội dung để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân biết; tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình bảo đảm đúng với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về các mô hình phục vụ Nhân dân, như: mô hình “Chính quyền thân thiện”,“Công an Nhân dân thân thiện”...

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, các quy chế, quy định quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quan tâm xây dựng tác phong dân vận của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự nơi công sở khi tiếp xúc với Nhân dân. Tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết các dịch vụ hành chính công.

Tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu Nhân dân. Kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của Nhân dân về công tác quản lý, điều hành, về thái độ và phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của Nhân dân về công tác quản lý, điều hành, về thái độ và phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết các dịch vụ hành chính công.

Đặc biệt, UBND tỉnh Bắc Giang cũng gắn việc thực hiện công tác dân vận chính quyền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách đồng bộ, toàn diện.

Các hoạt động trong “Tháng Dân vận” được triển khai rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở; các cơ quan, đơn vị, UBND huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, lựa chọn, đăng ký một mô hình dân vận khéo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thông qua đó nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân.

Mục đích của các hoạt động trong “Tháng Dân vận” là để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, địa phương, đơn vị về công tác dân vận và vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới; củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Qua đó, tăng cường nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; cũng như đẩy mạnh đấu tranh công tác phòng, chống tham nhũng./.

Trong 9 tháng năm 2021, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức tiếp 5.612 lượt người đến đề nghị giải quyết 4.652 vụ việc, giảm 953 lượt, giảm 305 vụ việc so với cùng kỳ; tiếp nhận 5.957 đơn các loại, tăng 7 đơn; đã giải quyết xong 1.955 đơn, đạt tỷ lệ 89%, tăng 4%. Các cơ quan chức năng đã thực hiện xong 87/137 quyết định, kết luận, đạt tỷ lệ 64%, tăng 6%; thực hiện xong các phương án xử lý đối với 15/19 vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng được phát hiện mới là trên 6.459 triệu đồng; đã thu hồi trên 1.720 triệu đồng./.

Hà Tuấn