Thực hiện Công văn số 5405/BTNMT-ĐCKS ngày 21/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, ngày 15/11/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Văn bản số 1221/UBND-KTN giao Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình cấp phép thăm dò, khai thác đối với các khu vực khoáng sản đã được khoanh định, công bố là khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Kiên quyết xử lý theo thẩm quyền và kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh đình chỉ khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường và những đơn vị không thực hiện ký quỹ, cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản. Rà soát, kiểm tra công tác đóng cửa mỏ đối với các giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực. Yêu cầu tổ chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm trong khai thác khoáng sản, đặc biệt là nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ kiểm kê trữ lượng khoáng sản trước khi thực hiện công tác đóng cửa mỏ.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt Báo cáo thăm dò khoáng sản, Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền…

leftcenterrightdel
 UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kiên quyết đình chỉ khai thác, đóng cửa mỏ những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường (ảnh internet)

Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, đôn đốc các đơn vị khai thác khoáng sản lập, điều chỉnh, phê duyệt hồ sơ thiết kế mỏ theo quy định hiện hành.

“Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện thiết kế mỏ sau khi được phê duyệt; quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản. Kiên quyết xử lý và tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với những mỏ không đảm bảo an toàn theo quy định”, UBND tỉnh nhấn mạnh tại Văn bản số 1221/UBND-KTN.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản, đặc biệt là các hành vi khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản trái phép.

UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị được cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước, sử dụng và bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật. 

Đặc biệt, chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND cấp xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với khoáng sản cát, sỏi lòng sông. Nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông dòng chảy để khai thác cát, khai thác khoáng sản trái phép. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là khai thác cát, sỏi và các quy định khác của pháp luật liên quan đến người dân./.

Minh Nguyệt