leftcenterrightdel
Hà Nội thắt chặt hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
Theo Kế hoạch số 195/KH-UBND về triển khai giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019, đoàn giám sát, kiểm tra do UBND thành phố quyết định thành lập, gồm các sở: Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Công an thành phố, Cục Thuế thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội và các sở, ngành liên quan. Đối tượng giám sát, kiểm tra: 4 doanh nghiệp được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố. Cụ thể, giám sát việc hoạt động kinh doanh; kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn của doanh nghiệp theo quy định.

Việc thành lập đoàn giám sát nhằm kiểm tra việc chấp hành thực hiện chính sách, chế độ và các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, qua đó phát hiện sai phạm để xử lý và chấn chỉnh kịp thời; đề ra biện pháp khắc phục tồn tại hạn chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước để đảm bảo việc hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật; nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu hoạt động giám sát, kiểm tra phải tuân thủ quy định của pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra. Đảm bảo việc đánh giá đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện giám sát, kiểm tra; tránh sự trùng lặp, chồng chéo và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giám sát, kiểm tra.

H.T