Theo đó, Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản, quy định về thanh tra nội bộ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng, các văn bản thuộc thẩm quyền của trường theo quy định pháp luật làm cơ sở để tổ chức, điều hành hoạt động trường và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Về công tác kiện toàn về tổ chức, đội ngũ cán bộ thanh tra nội bộ, Bộ yêu cầu Giám đốc, Hiệu trưởng các trường hoàn thiện vị trí việc làm của Thanh tra nội bộ trên cơ sở đó bố trí đội ngũ đáp ứng vị trí việc làm theo đúng quy định; ban hành quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ của đơn vị mình. Đồng thời, xây dựng, kiện toàn mạng lưới cộng tác viên thanh tra; cử cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ, cộng tác viên thanh tra tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; nâng cao tính chuyên nghiệp cho cán bộ, viên chức làm công tác thanh tra.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Đối với việc xây dựng Kế hoạch thanh tra và thực hiện hoạt động thanh tra, Hiệu trưởng chỉ đạo Phòng/Ban thanh tra nội bộ xây dựng Kế hoạch thanh tra năm học theo định hướng đổi mới hoạt động thanh tra giáo dục. Trong đó, tập trung thanh tra các nội dung thực hiện 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản của ngành giáo dục năm học 2018 - 2019 liên quan trực tiếp đến giáo dục đại học, đặc biệt là việc thực hiện quyền tự chủ, thực hiện quy định về dân chủ; các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo ngoài trụ sở chính theo tinh thần Nghị quyết 63/2018/QH14, việc đảm bảo các điều kiện mở và duy trì ngành đào tạo, việc đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, việc thực hiện đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

Hoạt động thanh tra nội bộ được thực hiện theo hình thức: Thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất. Trưởng đoàn thanh tra là lãnh đạo trường hoặc lãnh đạo Phòng, Ban thanh tra nội bộ; thành viên đoàn thanh tra là cán bộ thuộc Phòng, Ban thanh tra nội bộ, cộng tác viên thanh tra của trường có chuyên môn phù hợp với nội dung thanh tra. Đặc biệt, các nội dung phản ánh của dư luận, phương tiện thông tin đại chúng về các tiêu cực, sai phạm trong giáo dục và đào tạo được Bộ yêu cầu kịp thời tổ chức thanh tra đột xuất.

Ngoài ra, về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo,các cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm được yêu cầu bố trí địa điểm tiếp công dân tại vị trí thuận lợi, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất của địa điểm tiếp công dân; Phòng, Ban thanh tra nội bộ hoặc cán bộ chuyên trách công tác thanh tra nội bộ thực hiện trực, tiếp công dân thường xuyên và thông báo công khai lịch tiếp công dân của Lãnh đạo trường theo quy định.

Việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thực hiện theo đúng các quy định pháp luật, xử lý kịp thời các vụ việc có tính chất phức tạp; các vụ việc có liên quan thuộc trách nhiệm quản lý của trường; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, không để tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Đặc biệt, việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về giáo dục qua đường dây nóng, các phương tiện thông tin đại chúng cần được thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

PV