Việc triển khai đề án phải đảm bảo yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. 

Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các điểm mới của Luật PCTN năm 2018; phù hợp với đối tượng; hướng mạnh về cơ sở; chú trọng đối tượng đặc thù; đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong thực hiện.

Đảm bảo tính khả thi; kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; đồng bộ, thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật PCTN nói riêng. 

Theo Kế hoạch, các nội dung chính cần tập trung tuyên truyền, phổ biến, gồm: Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN; ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; quan điểm chủ trương của Đảng về PCTN; Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định mới; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN…

Về thực hiện, Thanh tra Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp về PCTN; phối hợp với Văn phòng Sở cập nhật, đăng tải các văn bản chính sách pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác PCTN trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.   

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Đảm bảo mục tiêu, hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục PCTN dưới các hình thức.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế yêu cầu tổ chức hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về PCTN và xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế. 

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

100% CBCCVC ngành Y tế được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục PCTN

Sở Y tế tỉnh Sơn La cho biết, trong năm 2019, Sở Y tế đã lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn ngành Y tế tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật PCTN, các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo của cấp trên về PCTN. Trong đó, tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị.

Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; tích cực ngăn chặn, đấu tranh, nâng cao hiệu quả công tác PCTN, các biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, “tham nhũng vặt” trong phạm vi, lĩnh vực ngành Y tế quản lý, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính.

Cụ thể, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-SYT ngày 20/6/2019, Kế hoạch số 278/KH-SYT ngày 03/9/2019 về triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Luật PCTN 2018 (lồng ghép với nội dung tuyên truyền về Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012, các văn bản hướng dẫn thi hành và công tác kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch PCTN; tiếp công dân, xử lý đơn thư; triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá).  

Kết quả cho thấy, trong năm 2019 đã tổ chức thực hiện tuyên truyền 31 buổi đối với 35/38 đơn vị trực thuộc Sở Y tế (đạt 92,1%) với tổng số 3.116 cán bộ, công chức, viên chức tham dự. 

Đặc biệt, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 183/KH-SYT ngày 07/6/2019 về tổ chức tập huấn công tác PCTN, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư năm 2019. Đã triển khai tổ chức 01 lớp tập huấn về công tác PCTN, 01 lớp tập huấn về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư với sự tham gia của 152 người/38 cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế; đối tượng tập huấn, gồm: Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ về công tác PCTN, tiếp công dân, xử lý đơn thư.

Năm 2019, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục PCTN dưới các hình thức, như: Qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOFFICE V4.0, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; các đợt sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết của Đảng, họp Đảng bộ./.

Minh Nguyệt