Quy định này được ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam. Quy định nêu rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong công tác quản lý quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng cần tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh; chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định; thẩm định quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh; thanh, kiểm tra các hoạt động thoát nước trên địa bàn theo quy định. Hàng năm, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý thoát nước đô thị và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng…

Sở Công thương phối hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thoát nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh… Ban Quản lý các khu công nghiệp, đơn vị quản lý cụm công nghiệp phối hợp với cơ quan thanh tra và quản lý chuyên ngành trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động thoát nước trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp…

Bên cạnh đó, Quy định nêu rõ, UBND cấp huyện cần thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thoát nước và xử lý nước thải theo quy định… Đơn vị thoát nước cần định kỳ thực hiện quan trắc chất lượng nước thải trong hệ thống thoát nước phù hợp với pháp luật về bảo vệ môi trường; tổ chức kiểm soát việc xả nước thải của hộ thoát nước vào hệ thống thoát nước do mình quản lý bảo đảm các quy chuẩn quy định, tự tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm khi thấy cần thiết; bảo vệ an toàn hệ thống thoát nước theo quy định; phối hợp với Thanh tra xây dựng và các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm đối với hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thuộc phạm vi được giao quản lý…/.

Dương Thái