Ngày 08/01/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản số 28/UBND-KTN gửi các sở, ban, ngành trực thuộc; UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và triển khai các dự án xây dựng cơ bản năm 2019.

Theo đó, bên cạnh việc tránh để trùng lắp với các đoàn thanh tra, kiểm tra khác, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính triển khai các phương án huy động bổ sung nguồn vốn cho xây dựng cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Các cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng đơn vị. Trong đó, chú trọng đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án theo Nghị định số 84/2015/NĐ- CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý các nội dung sai phạm, yếu kém.

leftcenterrightdel
 Ngày 02/1/2019, ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra tình hình thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1. (Ảnh mang tính chất minh họa, nguồn internet)

Mặt khác, UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch cho thi công trong thời gian sớm nhất. Quá trình triển khai cần thực hiện đúng pháp luật về đất đai và các quy định pháp luật có liên quan, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường đối thoại với các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng; chỉ đạo thực hiện công tác giám sát cộng đồng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn.

Đối với các chủ đầu tư, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu thực hiện tốt chức năng quản lý dự án, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các nhà thầu tổ chức triển khai thực hiện dự án theo hợp đồng đã ký kết và hồ sơ trúng thầu; phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, thành phố và các bên liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng…

Đặc biệt, các chủ đầu tư phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để lặp lại những sai sót đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra qua công tác kiểm tra tại đơn vị trong năm 2018.

Ngoài ra, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát cũng phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền; tăng cường công tác giám sát tác giả, giám sát thi công tại hiện trường để kịp thời phát hiện, yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện nghiêm theo nội dung thiết kế được phê duyệt, hợp đồng và những cam kết trong hồ sơ trúng thầu về sử dụng vật liệu, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, phát sinh./.

Minh Nguyệt