Theo nội dung quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập 02 đoàn kiểm tra do các ông Trịnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ và Ngô Công Hầu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn.

Các đơn vị được kiểm tra bao gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế; Ban Dân tộc và Tôn giáo; thị xã Giá Rai; huyện Hồng Dân; huyện Đông Hải.

leftcenterrightdel
Đoàn kiểm tra thực tế tại đơn vị 

Nội dung kiểm tra, về cải cách hành chính gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; Kết quả thực hiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị được kiểm tra căn cứ theo kế hoạch và đề cương hướng dẫn báo cáo của Đoàn kiểm tra, xây dựng báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ); cung cấp các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

Đình Thuyết