Theo đó, mục đích, yêu cầu của kế hoạch là đánh giá tình hình tổ chức thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC); kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, sai sót trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật về XPVPHC để chấn chỉnh, xử lý, khắc phục nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật về XPVPHC.

Bên cạnh đó, qua công tác kiểm tra, phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ, chưa phù hợp với thực tế để kịp thời đề xuất hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về XPVPHC hoặc các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực XPVPHC cho phù hợp; Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo kịp thời, hiệu quả và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị khi được kiểm tra; việc kiểm tra phải thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền và trách nhiệm; nội dung kiểm tra đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định pháp luật về XPVPHC.

Phạm vi lĩnh vực kiểm tra: Việc thi hành pháp luật về XPVPHC trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC); Kiểm tra việc áp dụng pháp luật về XPVPHC: Tình hình vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính; Tình hình chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự; Việc thực hiện các quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định XPVPHC; Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định XPVPHC; Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định XPVPHC; Kết quả thi hành quyết định XPVPHC; Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định XPVPHC; Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định XPVPHC; Việc thực hiện các quy định pháp luật về giải trình; Việc thực hiện các quy định pháp luật về thẩm quyền, thụ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm XPVPHC; Việc quản lý tiền thu từ XPVPHC, chứng từ thu nộp tiền phạt; Việc lưu trữ hồ sơ XPVPHC.

Đình Thuyết