Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” (hay còn gọi là Cuộc vận động “Năm không”) với các nội dung cụ thể:

1. Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Kế hoạch số 304KH-/TU ngày 24/12/2019 của Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Đề án phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý bằng hình thức phù hợp, đảm bảo thiết thực và hiệu quả, tránh hình thức, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh tự giác, tích cực thực hiện Cuộc vận động.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung Cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có tinh thần trách nhiệm với công việc, có đạo đức công vụ, lối sống lành mạnh. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả của nền hành chính, thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

leftcenterrightdel
 Ảnh min h họa

3. Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện, hành vi vi phạm đạo đức công vụ, văn hoá ứng xử trong thực hiện công vụ; các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức có bản cam kết với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn thực hiện “Nói không với tiêu cực” theo 05 nội dung của Cuộc vận động:

- Không cửa quyền hách dịch, gây khó khăn, phiền hà;

- Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm;

- Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm;

- Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối;

- Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

4. Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm” trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phải vì lợi ích chung, đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên. Kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế của các quy định hiện hành về chế độ công vụ, công chức để tham gia sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định nhằm quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công khai hoá, quy trình hoá, chuẩn hoá các thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, thẩm quyền, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức để người dân, người lao động và doanh nghiệp biết, giám sát, thực hiện.

5. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể phát động gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2023, cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Trong quá trình triển khai thực hiện, gắn nội dung cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” với các phong trào, cuộc vận động khác đang được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Văn bản cũng yêu cầu Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí nguồn ngân sách để Liên đoàn Lao động tỉnh làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động.

Đồng thời, yêu cầu Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động; đề xuất UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2023; tham mưu UBND tỉnh đưa nội dung triển khai thực hiện Cuộc vận động vào tiêu chí chấm điểm thi đua ở các cụm, khối thi đua của tỉnh hàng năm; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh kiên quyết xử lý theo đúng quy định đối với những hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Đình Thuyết