Theo kế hoạch, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình để trình Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới hoặc đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành chủ quản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo phù hợp, thống nhất với các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Kiểm toán Nhà nước khu vực VII, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội căn cứ vào các quy định của Luật để ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật trong phạm vi cơ quan, đơn vị, tổ chức mình.

Các tổ chức đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới chế độ, định mức, tiêu chuẩn đảm bảo phù hợp quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 để áp dụng trong tổ chức, đơn vị mình.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ; định kỳ 06 tháng và hàng năm, tổng hợp báo cáo của các sở, ban, ngành, địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch.

PV