Đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức PBGDPL tại cơ sở

Thứ hai, 06/09/2021 09:42
(ThanhtraVietNam) – Đó là một trong những phương hướng nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) sẽ được Ủy ban Dân tộc (UBDT) triển khai ở giai đoạn tới. Qua đó, đưa pháp luật vào cuộc sống, giúp đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) thực hiện pháp luật một cách tự giác, hạn chế dần tình trạng vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết.

PBGDPL ở cơ sở phải gắn với vận động chấp hành pháp luật

Giai đoạn 2017-2021, công tác PBGD pháp luật của UBDT đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thời gian tới, cơ quan này sẽ thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PBGDPL và tăng cường công tác này hướng về cơ sở gắn với yêu cầu, nội dung, biện pháp vận động đồng bào DTTS.

Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở. Trong đó, bảo đảm linh hoạt, sáng tạo, thích ứng với các tình huống phát sinh trong thực tế. Việc phổ biến phải trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực cụ thể và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nói chung, công tác vận động đồng bào DTTS nói riêng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, UBDT sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội trên Internet để PBGDPL. Mặt khác, tăng cường các biện pháp phối hợp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị ở cơ sở thực hiện tốt công tác PBGDPL gắn với vận động đồng bào DTTS chấp hành pháp luật; bảo đảm thường xuyên cung cấp thông tin pháp luật đầy đủ, chính xác.

Đặc biệt, gắn PBGDPL với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Phát huy vai trò chủ động của những người uy tín, già làng, trưởng bản trong PBGDPL gắn với vận động đồng bào chấp hành pháp luật tại cơ sở.  

Ngoài ra, phải bảo đảm tính khả thi; kế thừa và phát triển những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập của công tác PBGDPL tại cơ sở trong thời gian qua.

leftcenterrightdel
  Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên thường xuyên xuống bản làng tuyên truyền cho người dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc. (Ảnh mattran.gov.vn)

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong PBGDPL

Để triển khai hiệu quả những phương hướng trong công tác PBGDPL nêu trên, UBDT sẽ thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể, phát huy vai trò, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ các cấp, các ngành và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong PBGDPL gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Bên cạnh đó, tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực tại các thời điểm khác nhau. Sau đó, tổ chức triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp đến mọi đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm.

Đáng chú ý, UBDT sẽ đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, nhất là việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về PBGDPL gắn với vận động đồng bào DTTS chấp hành pháp luật, hướng hoạt động PBGDPL về cơ sở.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong triển khai các hoạt động PBGDPL; lồng ghép việc thực hiện PBGDPL với các chương trình, đề án, kế hoạch khác có liên quan. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về các kỹ năng, nghiệp vụ phù hợp với đặc thù là người DTTS. Cùng với đó, xây dựng, phát hành các tài liệu PBGDPL phù hợp với đặc thù của vùng này.

Một trong những giải pháp quan trọng là việc tổ chức giám sát, kiểm tra và sơ kết, tổng kết. Từ đó, đánh giá việc thực hiện công tác PBGDPL cho đồng bào vùng DTTS và miền núi để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; chia sẻ, trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL hiệu quả, phù hợp với đồng bào DTTS.

UBDT tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác PBGDPL; ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động PBGDPL và tuyên truyền, vận động tại Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 - Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030...

Mặt khác, bảo đảm các nguồn lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác PBGDPL. Đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị để công tác PBGDPL cho đồng bào vùng DTTS và miền núi ngày càng hiệu quả./.

Nguyên Khôi

 

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra