Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg :

Hoà Bình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ sáu, 10/09/2021 21:35
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vùng đồng bào Dân tộc thiểu số, UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự...

Cụ thể, trong năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Hòa Bình. Hệ thống sau khi hoàn thiện đã đáp ứng mục tiêu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về dân tộc thiểu số (DTTS) và chính sách dân tộc phục vụ hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn và phát huy văn hóa,... cho vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh. Tạo cơ sở pháp lý để triển khai có hiệu quả chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật mang tính đồng bộ để áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện kinh tế - xã hội các DTTS tỉnh Hòa Bình nói riêng và các DTTS trên toàn quốc nói chung.

Về nâng cấp nền tảng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương, UBND ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 23/12/2019 về triển khai các hoạt động nâng cấp nền tảng hạ tầng phục vụ theo quy định. Trong đó, tiến hành hoàn thiện các hạ tầng mạng LAN, WAN và internet, máy tính và các thiết bị công nghệ đảm bảo phục vụ tốt công tác nghiệp vụ và chuyên môn tại cơ sở; tiếp nhận, triển khai thực hiện đưa vào sử dụng và phổ biến các hệ thống phần mềm như: văn bản điều hành, hệ thống thông tin báo cáo, cổng dịch công, ...

leftcenterrightdel
Hoà Bình đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin 

Về đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về việc ứng dụng CNTT cho đồng bào DTTS, trong các hoạt động triển khai công tác Dân tộc, đã tiến hành lồng ghép hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT cho đồng bào DTTS. Cử cán bộ tham gia lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và tập huấn khai thác, sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến theo Công văn 454/TTTT-TCHC của Ủy ban Dân tộc; đồng thời, tiến hành triển khai nâng cấp, cập nhật các nội dung tuyên truyền lên trang thông tin điện tử.

Từ đầu năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng chương trình biên soạn, biên tập, phát tờ rơi và mở hội nghị tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, chất lượng ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS ứng dụng CNTT tin để tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước tại vùng DTTS, triển khai tại 02 xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Về xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, UBND tỉnh Hòa Bình hoàn thiện các quy định và đề xuất cơ chế, chính sách trong việc cung cấp thông tin cho hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc, cũng như quy định về khai thác thông tin. Hiện đang tiếp tục nghiên cứu các chính sách, cơ chế trong các hoạt động nâng cao ứng dụng CNTT theo chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc triển khai quyết định 414/QĐ-TTg và Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tuy nhiên, Uỷ ban Dân tộc cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như với tình hình công tác triển khai còn mới thực hiện, công tác điều tra tổng thể tình hình ứng dụng CNTT dành cho vùng đồng bào DTTS và miền núi chưa được triển khai sâu, rộng gây nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng các kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể để triển khai Quyết định 414/QĐ-TTg. Cùng với đó, nguồn ngân sách hỗ trợ cho triển khai Chương trình Tăng cường ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2019-2025 còn hạn chế, chưa đáp ứng được thực tế thực hiện các chương trình.

Từ đó, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Ủy ban Dân tộc ban hành hướng dẫn cụ thể về việc triển khai Quyết định 414/QĐ-TTg; tiếp tục đầu tư các hạ tầng thiết yếu phục vụ nghiệp vụ công tác ngành Dân tộc; tăng cường ứng dụng CNTT vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các tỉnh khó khăn về nguồn ngân sách, trong đó có tỉnh Hòa Bình để triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2019-2025”. Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp thúc đẩy ứng dụng CNTT vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hòa Bình, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội ” để có cơ sở đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT của đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, từ đó đề xuất định hướng, giải pháp, kế hoạch cụ thể thúc đẩy ứng dụng CNTT cho đồng bào DTTS và miền núi nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

H.T

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra