Sơn La:

Tạo lập Diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc

Thứ ba, 07/09/2021 12:44
(ThanhtraVietNam) - Tạo lập được Diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc nhằm phản bác lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đó là một trong những điểm nổi bật tỉnh Sơn La thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Sơn La vừa có Văn bản số 1666/UBND-TH gửi Ủy ban Dân tộc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản của  UBND tỉnh Sơn La nêu, tại Khoản 6 Mục V Điều 1, Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo cơ quan công tác dân tộc phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả; tổ chức lồng ghép với các chương trình, đề án liên quan ở địa phương đang triển khai thực hiện.

Theo đó, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 03/12/2019 triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2019 - 2025.

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Kế hoạch đã lựa chọn 05 nhiệm vụ để triển khai thực hiện, đồng thời tỉnh Sơn La cho biết thời điểm ban hành Kế hoạch, tỉnh Sơn La không nhận được Quyết định số 546/QĐ-UBDT ngày 09/8/2019 của Ủy ban Dân tộc. Năm 2019 - 2020, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La đã triển khai, tạo lập Diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc nhằm phản bác lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch (tại địa chỉ: http://diendandantoc.sonla.gov.vn/index.php), đồng thời Ban Dân tộc tỉnh đã thành lập Ban điều hành, quản trị diễn đàn và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng diễn đàn.

Trên cơ sở phân công triển khai nhiệm vụ tại Quyết định 546/QĐ-UBDT ngày 09/8/2019 của Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh Sơn La cho biết, tại biểu danh mục nhiệm vụ trọng tâm ban hành kèm theo Quyết định số 546/QĐ-UBDT thì Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện 26 nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, UBND các tỉnh (Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ngành của tỉnh) là cơ quan được phân công phối hợp để triển khai 10/26 nhiệm vụ.

Đồng thời, tại Khoản 4 Mục IV của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 546/QĐ-UBDT, Ủy ban Dân tộc đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, giao cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch, trong đó triển khai 10/26 nhiệm vụ được giao là đơn vị phối hợp tại Biểu danh mục nhiệm vụ trọng tâm.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa/Internet

Thực tế, tỉnh Sơn La gặp một số khó khăn trong việc xác định các nhiệm vụ tại địa phương theo Đề án của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Ủy ban Dân tộc.

Để phát huy hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về dân tộc, đồng thời tránh trùng lắp, chồng chéo trong triển khai các nhiệm vụ và thống nhất quản lý từ Trung ương đến địa phương, UBND tỉnh Sơn La cho rằng Ủy ban Dân tộc cần quan tâm và sớm có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết để thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch của Ủy ban Dân tộc.

Bên cạnh đó, để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Khoản 6 Mục V Điều 1 Quyết định 414/QĐ-TTg, tỉnh này đề nghị Ủy ban Dân tộc hướng dẫn, giao rõ nhiệm vụ phối hợp của các tỉnh, thành phố, cụ thể, đối với các nhiệm vụ do Ủy ban Dân tộc chủ trì triển khai đề nghị cơ quan này có văn bản chỉ đạo các tỉnh không ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện để tránh trùng lắp, chồng chéo giữa Trung ương và địa phương.

Mặt khác, Ủy ban Dân tộc có thể phân cấp, giao cho các tỉnh, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện một trong 26 nhiệm vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của các địa phương. Đối với 16/26 nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch chưa giao cho các tỉnh, thành phố là đơn vị phối hợp, tỉnh Sơn La đề nghị Ủy ban Dân tộc xem xét, bổ sung nhiệm vụ phối hợp cho các địa phương.

Đến nay, UBND tỉnh Sơn La đã có văn bản chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu các nội dung có liên quan đến công nghệ thông tin. Đồng thời, đề nghị Trung tâm thông tin, Ủy ban Dân tộc quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh Sơn La trong việc triển khai nhiệm vụ “Xây dựng diễn đàn về công tác dân tộc tỉnh Sơn La” để đảm bảo đúng quy định, tránh trùng lắp, chồng chéo với các nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc đang triển khai./.

Trường An

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra