Ngành Thanh tra tỉnh Bình Định:

Chủ động, khẩn trương, linh hoạt triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ tư, 18/01/2023 14:54
(ThanhtraVietNam) - Năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Bình Định triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực với tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương, linh hoạt; bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Căn cứ yêu cầu quản lý nhà nước, tình hình thực tiễn của địa phương, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh và Thanh tra các ngành, địa phương đã xây dựng, trình Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN, tiêu cực năm 2023.

Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra đúng tiến độ

Để bảo đảm hoàn thành toàn diện, chất lượng, hiệu quả kế hoạch công tác đã đề ra, ngành Thanh tra tỉnh Bình Định tập trung triển khai, thực hiện đúng tiến độ, phấn đấu hoàn thành 100% số cuộc thanh tra trong kế hoạch được duyệt. Đồng thời, chủ động thực hiện kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất do cấp ủy, chính quyền giao.

Các cuộc thanh tra thực hiện đúng trình tự thủ tục, thời hạn; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời; không để xảy ra chồng chéo, trùng lắp, nhất là trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với các doanh nghiệp. Các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra bảo đảm chính xác, khách quan, đúng chính sách, pháp luật, phù hợp thực tế, khả thi, được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, phấn đấu kết quả xử lý các sai phạm về kinh tế sau thanh tra đạt tỷ lệ trên 75%.

Bên cạnh đó, tập trung tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, phù hợp, bảo đảm có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành theo quy định của pháp luật, Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Quy chế số 08-QC/TU ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức tốt việc tiếp công dân đột xuất để đối thoại, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc bức xúc, phức tạp, đông người phát sinh.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình KNTC của công dân trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý để chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc bức xúc, đông người, không để bị động, diễn biến phức tạp. Tập trung tham mưu, đề xuất Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời, đúng trình tự thủ tục; biện pháp giải quyết bảo đảm đúng chính sách, pháp luật, phù hợp, khả thi, dứt điểm được vụ việc. Chú trọng những vụ việc phức tạp, đông người, bức xúc, tồn đọng kéo dài, vượt cấp, liên quan công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu kết quả giải quyết đạt tỷ lệ trên 85%.

Mặt khác, tiếp tục kiểm tra, rà soát, đề xuất chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc, tồn đọng kéo dài, vượt cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của cấp có thẩm quyền. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, KNTC, kiến nghị xử lý kịp thời, kiên quyết những trường hợp vi phạm. Triển khai thực hiện tốt Nghị định số 55/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh.

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân Thanh tra tỉnh đã có thành tích trong công tác năm 2022 tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 của Thanh tra tỉnh. (Ảnh: Phan Trung) 

Chú trọng thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, ngành, địa phương tham mưu, đề xuất Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành ban hành kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực năm 2023. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn, phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng có liên quan để chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Trọng tâm là tiếp tục thực hiện đồng bộ, thực chất, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với yêu cầu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiểm soát quyền lực, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tăng cường và nâng cao cao hiệu quả phát hiện, xử lý kịp thời, đúng pháp luật các hành vi tiêu cực, tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Thực hiện tốt các quy định về khen thưởng, bảo vệ người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về PCTN, tiêu cực; thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông; quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng có liên quan. Đặc biệt, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận, các hội, đoàn thể, cơ quan báo chí và Nhân dân giám sát, tham gia công tác PCTN, tiêu cực.

Ngoài ra, Thanh tra các cấp, các ngành chủ động tham mưu, đề xuất Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước quan tâm kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ công chức thanh tra bảo đảm ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập nhật, ban hành đầy đủ các quy chế, quy định, quy trình công tác về thanh tra, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về PCTN, tiêu cực, kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra; thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành thanh tra.

Với tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương, linh hoạt; bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; cải tiến, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, phân công, phối hợp trong công tác, tin tưởng rằng ngành Thanh tra tỉnh Bình Định tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023./.

Minh Nguyệt

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra