Hà Nội tổng kiểm kê tài sản công

Thứ ba, 21/05/2024 09:06
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Cử tri và Nhân dân đánh giá rất cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Toàn văn Báo cáo KTXH và NSNN của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đối tượng và phạm vi kiểm kê

Đối tượng kiểm kê cụ thể là đối với tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội thuộc phạm vi quản lý của Thành phố (TP) đang quản lý, sử dụng tài sản công. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác đang quản lý tài sản kết cấu do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của TP.

Trong khi đó, phạm vi kiểm kê sẽ bao gồm: Nhóm 1: Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (trừ tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tài sản thuộc danh mục bí mật nhà nước), gồm: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (bao gồm cả quyền sử dụng đất xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp), xe ô tô, tài sản cố định đặc thù, tài sản quy định tại mục A Phụ lục kèm theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Một công trình xây dựng thuộc UBND huyện Ba Vì, Hà Nội. Ảnh: T.A

Nhóm 2: Tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (không bao gồm tài sản do Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, nguyên vật liệu,... để đầu tư xây dựng), gồm: hạ tầng giao thông; hạ tầng cấp nước sạch; hạ tầng thủy lợi; hạ tầng thương mại là chợ; hạ tầng cụm công nghiệp, khu công nghiệp; hạ tầng khu kinh tế; hạ tầng khu công nghệ cao; hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung; hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu là đê điều; hạ tầng cảng cá; hạ tầng thuộc thiết chế văn hóa, thiết chế thể thao ở cơ sở (cấp xã, cấp thôn), làng văn hóa; hạ tầng kỹ thuật là không gian xây dựng ngầm đô thị. Danh mục loại tài sản kiểm kê theo Phụ lục kèm theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Kế hoạch số 155/KH-UBND, thời gian, tiến độ tổng kiểm kê được xác định rõ:

Đến ngày 31/12/2024, hoàn thành công tác chuẩn bị phục vụ tổng kiểm kê tài sản công.

Đến ngày 31/3/2025, hoàn thành việc tổng kiểm kê tại từng đối tượng thực hiện kiểm kê và báo cáo kết quả kiểm kê gửi cơ quan quản lý cấp trên (Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã).

Đến ngày 15/4/2025, hoàn thành việc báo cáo kết quả kiểm kê từ cơ quan quản lý cấp trên; doanh nghiệp và đối tượng khác (đối với tài sản kết cấu hạ tầng) gửi các Sở là đầu mối tổng hợp số liệu từng nhóm tài sản công.

Đến ngày 01/5/2025, hoàn thành việc báo cáo kết quả kiểm kê từ các Sở, ngành là đầu mối tổng hợp số liệu từng nhóm tài sản công gửi Sở Tài chính để tổng hợp chung.

Đến ngày 15/6/2025, Sở Tài chính hoàn thành tổng hợp kết quả kiểm kê, xây dựng báo cáo tổng hợp của UBND Thành phố gửi Bộ Tài chính.

leftcenterrightdel
 Trụ sở UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: T.A

Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị và quận, huyện, thị xã  

UBND TP giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối, phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND.

Các Sở là đầu mối tổng hợp số liệu từng nhóm tài sản công là tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao).

Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm: Thành lập Ban Chỉ đạo kiêm kê theo hướng dẫn tại điểm 1 Mục IV Kế hoạch số 155/KH-UBND và ban hành Kế hoạch kiểm kê tài sản công thuộc phạm vi quản lý. Hoàn thành trong thời gian 60 ngày kể từ ngày Kế hoạch này ban hành.

Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn đối tượng thực hiện kiểm kê là cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện kiểm kê. Tổng hợp kết quả kiểm kê của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để báo cáo các Sở là đầu mối tổng hợp số liệu từng nhóm tài sản công đảm bảo chất lượng, tiến độ...

Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc đối tượng thực hiện kiểm kê tài sản, phải thành lập Tổ kiểm kê tài sản công do mình đang trực tiếp quản lý/tạm quản lý. Thực hiện kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê tài sản công thuộc phạm vi quản lý đảm bảo tiến độ của Kế hoạch (cho đến hết thời điểm gửi cơ quan quản lý cấp trên hoặc các Sở là đầu mối tổng hợp số liệu tài sản kết cấu hạ tầng đối với doanh nghiệp và đối tượng khác (nếu có)) và chịu trách nhiệm về số liệu kiểm kê.

Mục đích của Kế hoạch số 155/KH-UBND nhằm thực hiện có hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của TP  Hà Nội; Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.

 Kết quả tổng kiểm kê tài sản công là cơ sở để TP nắm được thực trạng của tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý về các mặt số lượng, giá trị, cơ cấu, hiện trạng sử dụng.... Trên cơ sở đó, từng bước hoàn thiện hoặc kiến nghị hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về quản lý, sử dụng tài sản công, xử lý, khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế và đề xuất, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của TP Hà Nội giai đoạn tiếp theo; phục vụ công tác báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước, báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật./.

 

 

Tràng An

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra