Hòa Bình tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản

Thứ tư, 17/05/2023 17:36
(ThanhtraVietNam) - Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 33-CT/TW tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; coi đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát, minh bạch tài sản, thu nhập.

Cụ thể, Tỉnh ủy Hòa Bình thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản như Luật Phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 56- QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Hướng dẫn số 03- HD/UBKTTW, ngàỵ 03/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 07/3/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26/6/2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy các cấp quản lý. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình ban hành các văn bản để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản đảm bảo nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện các quy định về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản nói riêng. Cụ thể, năm 2018, đã tiến hành kiểm tra chuyên đề việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với 02 tổ chức; năm 2022 kiểm tra đối với 04 tổ chức. Lãnh đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh thanh tra lồng ghép với các cuộc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành trong việc quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội và phòng, chống tham nhũng.

leftcenterrightdel
Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023 của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình (Ảnh: ĐC) 

Cụ thể, tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức kê khai 6.805 đơn vị. Tổng số người phải kê khai 42.021 người. Số người đã thực hiện kê khai 42.021 người đạt 100%; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phuơng trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai bản kê khai theo quy định. Số bản kê khai được công khai bằng hình thức niêm yết 4.463 bản. Số bản kê khai được công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp 32.422 bản. Số chi ủy tổ chức công khai bản kê khai tài sản trong sinh hoạt chi bộ 3.113 đơn vị.

Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác minh tài sản, thu nhập đã tổ chức xây dựng kế hoạch, thành lập tổ xác minh theo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Luật Phòng, chống tham nhũng và định hướng của Thanh tra Chính phủ, thành lập tổ xác minh và tiến hành xác minh tài sản, thu nhập, kết luận xác minh, công khai kết luận xác minh theo đúng quy định, hướng dẫn.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 06 tổ chức đảng trong việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Qua kiểm tra cho thấy, các tổ chức, cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập đúng đối tượng, đúng trình tự theo quy định, công tác rà soát, lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện nghiêm túc; lựa chọn hình thức công khai phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, đảm bảo theo hướng dẫn, quy định./.

Đoàn Cần
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra