Ngành Thanh tra triển khai năm nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm 2024

Thứ năm, 11/07/2024 11:46
(ThanhtraVietNam) – Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu, những tháng còn lại của năm 2024, ngành Thanh tra tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình công tác của Chính phủ, theo đúng tinh thần "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững" và đổi mới mạnh mẽ phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Ngành Thanh tra triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác

Chất lượng, tiến độ các cuộc thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực

Ngay từ đầu năm, Chính phủ thống nhất chủ đề điều hành của năm 2024 là "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững". Khi đó, Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo dõi sát diễn biến tình hình, nâng cao năng lực phân tích dự báo, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả; tập trung chỉ đạo, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống hành chính nhà nước phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém; phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội đề ra trong năm 2024, tạo nền tảng hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025…

Sáu tháng đầu năm 2024, Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm chủ động, linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả theo đúng định hướng, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp.

Kết quả công tác của ngành Thanh tra đã góp phần cho sự ổn định chính trị, an ninh, trật tự để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của cán bộ và Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 

leftcenterrightdel
 Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Thanh tra. Ảnh: Minh Nguyệt

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Thanh tra, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục bám sát Định hướng chương trình thanh tra năm 2024, yêu cầu, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban chỉ đạo), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp và tình hình thực tế để tiếp tục tổ chức thực hiện, hoàn thành kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao; lưu ý thực hiện nghiêm Quy định số 131 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Khẩn trương hoàn thành thanh tra chuyên đề diện rộng về công vụ và quy hoạch; xây dựng, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng Định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2025 có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tăng cường hơn nữa công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, nhất là về tiền, tài sản, đất đai và xử lý cán bộ vi phạm; triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch của Chính phủ khi được ban hành về việc thực hiện Kết luận số 77 của Bộ Chính trị về Đề án 153.

Hai là, tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, trong đó có Nghị quyết số 623 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, chủ động nắm bắt tình hình khiếu kiện của công dân, tập trung giải quyết ngay từ cơ sở; tiếp tục quan tâm rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, tồn đọng, phức tạp, kéo dài, nhất là các vụ việc liên quan đến đất nông, lâm trường.

Quá trình thực hiện phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ và các ban, bộ, ngành chức năng ở Trung ương trên tinh thần quyết tâm không để phát sinh “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, an ninh, trật tự, phục vụ tốt cho chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, các sự kiện chính trị, văn hóa, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương.

Đề nghị các bộ, ngành, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 76 của Quốc hội và Văn bản số 545 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương; Ban chỉ đạo cấp tỉnh và quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 và những quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và tăng cường phát hiện tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tập trung ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp trong thực thi công vụ.

Bốn là, tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Thanh tra 2022 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, nhất là các nội dung mới về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ cơ quan thanh tra các cấp.

Tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát huy tinh thần, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và sự đoàn kết, thống nhất của tập thể cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan thanh tra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm, nhất là đối với việc chấp hành các quy định của Đoàn thanh tra theo yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Năm là, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đảm bảo chặt chẽ, nhịp nhàng giữa cơ quan thanh tra với các ban, bộ, ngành và địa phương, nhất là với các cơ quan trong khối nội chính.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và toàn xã hội để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. /.

Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra