Thanh tra tỉnh Đồng Tháp:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp thực hiện xong các nội dung kiến nghị của kết luận thanh tra

Thứ ba, 09/05/2023 15:15
(ThanhtraVietnam) – Thanh tra tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo Thanh tra tỉnh, qua theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra số 877/KL-TTr về thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, cho thấy đến nay đã thực hiện xong các nội dung kiến nghị của Kết luận thanh tra.

Cụ thể, gồm 4 nội dung: “Tăng cường thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành đối với UBND cấp xã, UBND cấp huyện. Đảm bảo trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy đinh về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Sắp xếp, bố trí lại nơi tiếp công dân theo quy định. Niêm yết công khai Lịch tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ bồi dưỡng cho người được phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, ban hành quyết định phân công cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân.

Mở sổ theo dõi việc tiếp công dân theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; mở sổ theo dõi việc xử lý đơn theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cơ quan Sở có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý Bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc theo quy định”.

Như vậy, theo khoản 5 Điều 22 của Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ, Thanh tra tỉnh kết thúc theo dõi và lưu hồ sơ theo quy định.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra