Thanh tra tỉnh Lâm Đồng:

Thường xuyên rà soát các quy chế, quy định đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ

Thứ năm, 29/02/2024 09:20
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Lâm Đồng thường xuyên tiến hành rà soát các quy chế, quy định của cơ quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đưa ra bàn bạc lấy ý kiến thống nhất trước khi ban hành, thực hiện.
leftcenterrightdel
 Thường xuyên rà soát các quy chế, quy định của cơ quan đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ

Triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 19/01/2024, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-TTr về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2024 làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Tập thể cơ quan tiếp tục đưa việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục thành nền nếp, phát huy sức mạnh tập thể công chức cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện dân chủ; chỉ đạo Văn phòng tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, thực hiện dân chủ ở cơ sở và quán triệt toàn thể công chức, người lao động cơ quan thực hiện nghiêm theo quy định.

Công chức cơ quan thường xuyên nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở để tổ chức, triển khai thực hiện.

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến đã nâng cao hơn nữa về ý thức, trách nhiệm thực hiện dân chủ của công chức cơ quan. Tích cực hơn trong việc tham gia góp ý vào các quy chế, quy định, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; góp ý kiểm điểm tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đảng viên; phê bình và tự phê bình của từng công chức cơ quan.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2024, trọng tâm là tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”. Gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tập thể Cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan xác định công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ là việc làm thường xuyên. Công đoàn tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện dân chủ của công chức cơ quan để kịp thời chấn chỉnh hạn chế (nếu có) theo đúng quy định.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng thường xuyên tiến hành rà soát các quy chế, quy định của cơ quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đưa ra bàn bạc lấy ý kiến thống nhất trước khi ban hành để tổ chức thực hiện. Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang rà soát để sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy chế của cơ quan cho phù hợp.

M.H
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra