Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(ThanhtraVietNam) - Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng bằng các hình thức như tổ chức hội nghị, qua các phương tiện thông tin đại chúng; báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh, qua các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành; qua các cuộc họp tại các khu, xóm đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân.
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia
(Chinhphu.vn) - Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đặc biệt ưu tiên cho nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc...
Tổ chức thực hiện nhiều biện pháp để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực
Tổ chức thực hiện nhiều biện pháp để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực
(ThanhtraVietNam) - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là các lĩnh vực...
Đã thực hiện 125 cuộc thanh tra hành chính và 685 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
Đã thực hiện 125 cuộc thanh tra hành chính và 685 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
(ThanhtraVietNam) - Ngành Thanh tra tỉnh Hải Dương đã triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo theo kế hoạch đã phê duyệt. Thanh tra...