Cần Thơ:

Đồng thuận cao trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ năm, 24/11/2022 14:52
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Thanh tra Chính phủ, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nên tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ tương đối ổn định.

Các vụ khiếu nại bức xúc, gay gắt, kéo dài cơ bản đã được giải quyết

Về tình hình khiếu nại, tố cáo, trong năm 2022 (tính đến ngày 31/10/2022), tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố không có nhiều biến động (tiếp dân tăng 217 lượt, tăng 472 đơn), không phát sinh diểm nóng, vụ việc nổi cộm về khiếu nại, tố cáo. Nội dung khiếu nại phản ánh, kiến nghị chủ yếu vẫn tập trung vào lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án. Nội dung đơn tố cáo chủ yếu về hành vi của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Về kết quả tiếp công dân, tình hình công dân đến Trụ sở Tiếp công dân các cấp và điểm tiếp công dân của các cơ quan hành chính để khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố trong năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm 2021. Các cơ quan hành chính đã tiếp 2.650 lượt với 2.716 người (tăng 217 lượt tiếp so với cùng kỳ năm 2021) với tổng số 2.318 vụ việc; tiếp 03 đoàn đông người (không tăng không giảm so với cùng kỳ năm 2021).

Nhìn chung, Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo theo dõi, nắm tình hình để xử lý và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo nên phần lớn các vụ khiếu nại bức xúc, gay gắt, kéo dài cơ bản đã được giải quyết, không để xảy ra điểm nóng mới, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Sự phối hợp giữa cơ quan, ban ngành Thành phố và các địa phương chặt chẽ và hiệu quả hơn; qua phối hợp đã tạo được sự đồng thuận trong quá trình giải quyết; chất lượng và nội dung giải quyết sự việc ngày càng được nâng cao, cơ bản bảo đảm về trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết theo quy định.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo được chú trọng. Ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan Nhà nước trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo được nâng lên. Việc đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo luôn được quan tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng nhằm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong quản lý nhà nước.

Việc đối thoại, vận động, thuyết phục đối với công dân được chú trọng; công tác tuỵên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện.

leftcenterrightdel
 Thành phố Cần Thơ (nguồn: Internet)

Công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể, công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật nói chung, pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng chủ yếu tổ chức lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, hội thảo.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tuy có thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao, nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là nguồn nhân lực mỏng. Đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, nhất là ở cấp huyện, cấp xã còn thiếu, trình độ chưa đồng đều, nên công tác tuyên truyền thực tế chưa đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả như mục tiêu đề ra.

Mặt khác, một số đơn vị chưa duy trì thường xuyên việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo. Trình độ chuyên môn của một số cán bộ tiếp công dân còn hạn chế nên công tác tiếp dân đạt hiệu quả chưa cao, dẫn đến tình trạng đi khiếu nại vượt cấp. Việc kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ tuy đạt kết quả (đã tổ chức thực hiện được 6/11 vụ) nhưng vẫn còn 05 vụ chưa tổ chức thực hiện dứt điểm....

Trong thời gian qua, đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, nội dung liên quan đến việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giải quyết tranh chấp đất ở. Việc khiếu nại có nguyên nhân chủ yếu là công tác quản lý đất đai trên địa bàn trong những năm trước đây chưa chặt chẽ, dẫn đến việc xác định nguồn gốc đất chưa đúng dẫn đến khi xảy ra tranh chấp, thu hồi, giải tỏa gặp khó khăn. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo do lịch sử để lại, qua nhiều cơ quan giải quyết, một số quy định của pháp luật đã có nhiều thay đổi, ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài;

Bên cạnh đó, chính sách quản lý Nhà nước về đất đai thường xuyên sửa đổi, bổ sung; tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố tăng nhanh trong những năm gần đây là nguyên nhân làm phát sinh các khiếu nại, thắc mắc trong Nhân dân, đặc biệt là lĩnh vực quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Mặt khác, cơ chế, chính sách về bồi thường khi thu hồi đất ban hành sau đảm bảo tốt hơn về quyền lợi cho người dân đã làm cho người bị thu hồi đất trước đây có tâm lý bị thiệt thòi nên phát sinh khiếu nại.

Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo

Để phát huy những kết quả tích cực đã đạt được cũng như hạn chế những mặt còn tồn tại, trong năm 2023, Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo và Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất. Nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và công dân vi phạm pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Tập trung giải quỵết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu giải quỵết khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ trên 95% trong thời hạn quy định của pháp luật đối với các vụ việc mới phát sinh. Tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm 05 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp theo Kế hoạch số 363/KH- TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách và các vấn đề khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định.

Mặt khác, tăng cường hơn nữa sự phối hợp, trao đổi thông tin, nghiệp vụ giữa cơ quan, ban ngành thành phố và địa phương (nhất là cấp cơ sở); tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chung.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra