Sơn La:

Giải pháp nâng cao chất lượng tiếp công dân, hạn chế khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp

Thứ năm, 15/09/2022 16:11
(ThanhtraVietNam) - Thời gian vừa qua, kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh Sơn La luôn được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Số người KNTC giảm

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh Sơn La đã tiếp 706 lượt với 812 người đến KNTC, kiến nghị, phản ánh với 676 vụ việc (giảm 66 lượt, tương ứng với giảm 8% so với cùng kỳ năm 2021). Đồng thời, tiếp nhận 1.466 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh (khiếu nại 46 đơn; tố cáo 108 đơn, kiến nghị phản ánh 1.312 đơn). So với cùng kỳ năm 2021 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh tiếp nhận giảm 77 đơn, tương ứng với giảm 5% (đơn khiếu nại tăng 06 đơn; đơn tố cáo tăng 32 đơn; đơn kiến nghị, phản ánh giảm 115 đơn).

Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, trong đó tập trung vào khiếu nại về quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất, cho thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường đất và tài sản trên đất khi thu hồi giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Nội dung công dân tố cáo chủ yếu là tố cáo việc vi phạm trong quá trình thu hồi, bồi thường hỗ trợ khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông; tố cáo việc ban hành các quy định hành chính còn gây khó khăn, phiền hà cho công dân.

Về công tác TCD, các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp tổng số 706 lượt với 812 người đến KNTC, kiến nghị, phản ánh với 676 vụ việc, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 66 lượt người, tương ứng với giảm 8%.

leftcenterrightdel

Ngoài ra, có 4 đoàn đông người với 30 người đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh 04 vụ việc (tiếp lần đầu 3 vụ việc; tiếp nhiều lần 01 vụ việc), so với cùng kỳ năm 2021 giảm 3 đoàn với 3 vụ việc.

Qua công tác TCD, các cấp, các ngành giải thích, hướng dẫn cho công dân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc tiếp nhận để tham mưu thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Xử lý 99,6% đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp nhận 1.466 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh (tiếp nhận trong kỳ 1.402 đơn, kỳ trước chuyn sang 64 đơn). Trong đó, khiếu nại 46 đơn chiếm 3%; tố cáo 108 đơn chiếm 7,5%, kiến nghị, phản ánh 1.312 đơn chiếm 89,5%. Đã xử lý 1.461/1.466 đơn đạt 99,6%, trong đó đơn đủ điều kiện xử lý 1.176/1.461 đơn đạt 80,5%. So với cùng kỳ năm 2021 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh tiếp nhận giảm 77 đơn, tương ứng với giảm 5%.

Trong tổng số đơn 1.466 đơn đã tiếp nhận, có 1.175 đơn với 1.118 vụ việc đủ điều kiện xử lý (khiếu nại 38 đơn; tố cáo 55 đơn; kiến nghị phản ánh 1.082 đơn). Qua xử lý đơn đã ban hành 39 văn bản hướng dẫn, 275 văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đôn đốc giải quyết 01 vụ việc.

leftcenterrightdel
 

Cụ thể, trong số 16 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, các cơ quan hành chính đã giải quyết được 09 đơn với 09 vụ việc giải quyết lần đầu (đạt tỷ lệ 56%), 04 vụ việc người khiếu nại rút đơn thông qua giải quyết, thuyết phục (chiếm 44%). Qua đó cũng đã kiến nghị trả lại cho công dân 3.100m2 đất tại huyện sốp Cộp.

Bên cạnh đó, qua xử lý, phân loại có 22 đơn tố cáo với 22 vụ việc đủ điều kiện thụ lý xem xét giải quyết, các cơ quan hành chính đã giải quyết được 17 đơn với 17 vụ việc, đạt tỷ lệ 77% (16 vụ việc giải quyết lần đầu, 01 vụ việc tố cáo tiếp).

Đồng thời, đã giải quyết 715/822 đơn kiến nghị, phản ánh, đạt 87%, đang giải quyết 107 đơn (chiếm 13%).

Tăng cường quản lý nhà nước về TCD, KNTC

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức 55 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC cho 6.635 người. Hình thức tuyên truyền phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua lồng ghép các tổ chức Hội nghị, họp giao ban, họp dân. Đồng thời, ban hành 66 văn bản quản lý chỉ đạo về công tác giải quyết KNTC. Hàng tháng tổng họp kết quả TCD sau phiên TCD định kỳ tại Trụ sở TCD của tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành; huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo về tình hình TCD, kết quả giải quyết KNTC của địa phương, đơn vị; kiến nghị đề xuất kịp thời các giải pháp khắc phục những vấn đề vướng mắc, tồn tại trong công tác giải quyết KNTC, báo cáo qua Thanh tra tỉnh để theo dõi, chỉ đạo xử lý kịp thời định kỳ hàng quý. Đồng thời đôn đốc nhắc nhở các cấp, các ngành tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, trong kỳ tiến hành 16 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 17 cơ quan, đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện 08 đơn vị có tồn tại, khuyết điểm; kiến nghị 5 tổ chức và 19 cá nhân kiểm điểm rút kinh nghiệm và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, khuyết điểm trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.

Nhìn chung, trong thời gian qua, tỉnh Sơn La đặc biệt chú trọng đến công tác TCD, giải quyết KNTC, các cấp, các ngành đã cử lãnh đạo, công chức trực tiếp thực hiện TCD thường xuyên, định kỳ tại các Trụ sở TCD theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về thực hiện các quy định của Luật TCD, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đế chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trong việc TCD, giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền. Qua đó, kết quả giải quyết các vụ việc KNTC được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Từ đó hạn chế KNTC đông người, vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng, góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương (so với cùng kỳ năm 2021, số lượt TCD giảm 8%, số đoàn đông người giảm 3 đoàn, tổng số đơn khiếu nại, tổ cáo, kỉến nghị phản ánh tiếp nhận giảm 5%).

Tuy nhiên, một số công chức tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa tập trung cao thực hiện nhiệm vụ TCD, giải quyết KNTC, dẫn đến còn lúng túng trong việc phân loại, xử lý đơn, xác định chưa chính xác cơ quan có thẩm quyền giải quyết, cấp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Một số cơ quan đơn vị khi xem xét thụ lý giải quyết vụ việc chưa đảm bảo về thời gian giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Chưa có giải pháp tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn tại kéo dài nhiều năm.

Giải pháp nâng cao chất lượng TCD, hạn chế KNTC đông người, vượt cấp

Căn cứ từ thực tiễn giải quyết KNTC và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, dự báo tình hình KNTC vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tập trung ở một số lĩnh vực như: đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; công tác cán bộ; các chính sách xã hội. Do đó, UBND tỉnh Sơn La cũng đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng TCD, hạn chế KNTC đông người, vượt cấp.

Một là, chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời nghiên cứu, phát huy cách làm mới phù hợp trước những diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 để nâng cao hiệu quả công tác TCD, giải quyết KNTC.

Hai là, thủ trưởng các cấp, các ngành tiếp tục nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02/5/2015 của Tỉnh uỷ Sơn La về thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và tổng hợp kết quả thực hiện theo định kỳ. Từ đó, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác TCD, đối thoại trực tiếp với công dân theo quy định của Luật TCD năm 2013 và Quyết định số 12-QĐi/TU ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Quy định về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân.

Ba là, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về KNTC, nhất là công tác nắm tình hình, tham mưu, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người. Khi xảy ra các vụ việc KNTC đông người, phức tạp trên địa bàn, lĩnh vực thuộc quyền quản lý, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần chủ động nắm tình hình, có giải pháp xử lý đế on định tình hình, kịp thời giải quyết vụ việc trên cơ sở chính sách, pháp luật, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, không để phát sinh điểm nóng, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, đông người.

Bốn là, tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KNTC, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 90% trở lên.

Năm là, tiếp tục kiểm tra việc nhập dữ liệu và triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC đến cấp xã. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng.

Sáu là, tiếp tục tăng cường tổ chức đối thoại với người khiếu nại và công khai kết quả giải quyết các vụ việc KNTC theo đúng quy định pháp luật. Các vụ việc đã có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật phải được công khai và thực hiện nghiêm túc.

Bảy là, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Sơn La. Thường xuyên rà soát, bổ sung danh mục các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài mới phát sinh./.


Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra